ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 12:42
ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ތަހުމީނު އަހުމަދު
ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ތަހުމީނު އަހުމަދު
ރާއްޖެއެމްވީ
މެއި 6 ޙަމަލާ
މެއި 6 ޙަމަލާ: ސައިކަލުގައި އައިއީޑީ ހަރުކުރި ތަނުގައި ނުހުންނަ ކަމަށް ބުނެ ތަހުމީނު ހުށަހެޅި ހެކިތައް ބަލައިގަނެވޭނެ
 
މުއްދަތާ ހަމައަށް ލަސްވި ލަސްވުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ސަބަބުން ވެފައިވާ ލަސްވުމެއް ކަމަށް ބެލެވޭކަށް ނެތް
 
ހެކި ހާމަކޮށްފައިވަނ،ީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށް
 
ދަށު ކޯޓުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން ބާތިލު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ތަހުމީނު އަހުމަދުގެ ފަރާތުން ޙާދިސާ ހިނގި ތަނުގައި އޭނާ ނެތްކަމަށް ބުނެ ދިފާއުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިން ބަލައިގަނެވޭނެކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ދައުލަތުން ތަހުމީނުގެ މައްޗަށް 4 ދައުވާއެއް އުފުލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެއީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ރޭވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ގޮވާ ތަކެތި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިޔުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އަދި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ.

އޭނާއަށް ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދީފައިވަނީ މި މައްސަލައަކީ ހުޅުމާލޭގައި އޭނާގެ ނަން މަތީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނޫކުލައިގެ ހޮންޑާ ވޭވް ސައިކަލެއްގައި މެއި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު އައިއީޑީއެއް ހަރުކޮށް، މެއި 5 ވަނަ ދުވަހު އެ ސައިކަލު މާލެ ގެނެސް ޙާދިސާ ހިނގި ތަނުގައި ބަހައްޓައި، މެއި 6 ވަނަ ދުވަހު ނަޝީދަށް އެ ޙަމަލާދީފައިވާ މައްސަލަކަމަށް ބުނެއެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި އޭނާގެ ނަން މަތީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނޫކުލައިގެ ހޮންޑާ ވޭވް ސައިކަލެއްގައި މެއި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު އައިޑީއެއް ހަރުކޮށް މެއި 6 ވަނަ ދުވަހު ނަޝީދަށް އެއިން ޙަމަލާ ދީފައިވާ މައްސަލައިގައެވެ.

ޙާދިސާ ހިނގި ތަނުގައި ނެތްކަމުގެ ދިފާއު އޭނާ ނަގާފައިވަނީ އެ ކަންކަމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މި މައްސަލަ ދަށު ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔައިރު، މި މައްސަލައިގައި ދިފާޢީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ތަހުމީން އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ތެރެއިން ޝަމްޢޫން ރަޝީދު އަދި މުޙައްމަދު ޒޫމާލް ޒަރީރު ދިފާއީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިނުގަތުމަށް އެދި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ދަށު ކޯޓުން ވަނީ ބަލައިގެންފައެވެ.

ހައިކޯޓުގައި ނިންމި މި މައްސަލައަކީ ހެކި ބަލައިނުގަތުމަށް އެދި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ދަށު ކޯޓުން ބަލައިގެންފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލަތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ތަހުމީނުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެކެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ތަހުމީނުއާ އެ ލިއުންތައް ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާއިރު، އެ ހިސާބުން ފެށިގެން ތަނުގައި ނެތްކަމުގެ ދިފާޢު ނަގަން ބޭނުންނަމަ އެ މައުލޫމާތު އެންގުމަކީ އޭނާގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ޙާދިސާ ހިނގި ތަނުގައި ނެތްކަމުގެ ދިފާޢު ނަގަން ބޭނުންވާ ނަމަ އެ ދިފާޢު ވީހާ އަވަހަކަށް ނެގުމަކީ އެކަމާ ގުޅޭ މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްސަދުކަންވެސް ދައުލަތުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ އެއްކޮޅަށް ހުރި ހެކި ހާމަކުރުމަކީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަން މަތީމަރުޙަލާގެ ނިންމުންތަކުން އެނގެން އޮންނަކަންވެސް ދައުލަތުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ހައިކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 122 ވަނަ މާއްދާއިން ދިފާޢު ނަގަން އެދޭ މީހަކު ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި ވަކި ޚާއްސަ ގޮތަކަށް ދިފާޢީ ހެކި ހާމަކުރުމަށް އިޖުރާއަތެއް މިހިނދަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ކަމަށެވެ.

ދިފާޢުގައި ހެކި ހާމަކުރުމަށް އޮންނަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަން ފާހަގަކޮށް ހައިކޯޓުން ބުނީ، މި މައްސަލައިގައި ހެކި ހާމަކޮށްފައިވަނ،ީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށްކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައިން އެނގޭ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހެކި ހާމަކޮށްފައިވަނ،ީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ކަމަށްވާތީ، އެ މުއްދަތާ ހަމައަށް ލަސްވި ލަސްވުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ސަބަބުން ވެފައިވާ ލަސްވުމެއް ކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށްވެސް ހައިކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވި 3 ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމަވާފައިވަނީ ދަށު ކޯޓުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

ވުމާއެކު، އެ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށ،ް މި މައްސަލައިގައި ތަހުމީން އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ ހެކިންނަކީ ބަލައިނުގަނެވޭނެ ހެކި ކަމުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމުގައި ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ނިންމެވީ ފަނޑިޔާރު ފާތިމަތު ފަރުހީޒާ، ފަނޑިޔާރު ޙަސަން ޝަފީއު އަދި ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުޙައްމަދެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް