ކ. މާލެ
|
3 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 13:09
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
އެމްއެމްސީ
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން
ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ސާބިތު ނުހިފޭ ތުހުމަތުތައް ކުރާ މައްސަލަ މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފި
 
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ގާނޫނުއަސާސީ ގެ 28 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ހައްގެއް
 
ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކުރައްވާ އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެއްވި

ވަކިވަކި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ސާބިތު ނުހިފޭ ތުހުމަތުތައް ކުރަމުންދާ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ގާނޫނުއަސާސީ ގެ 28 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ހައްގަކަށްވާއިރު، ފަހަކަށް އައިސް ތަފާތު އެކި ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގައި ނޫސްވެރިންގެ އިތުބާރު ގެއްލުވާލަން މަސައްކަތް ކުރުމާއި ވަކިވަކި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ސާބިތު ނުހިފޭ ތުހުމަތުތައް ކުރަމުންދާ މައްސަލަ  އެ ކައުންސިލަށް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި ނޫސްވެރިންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަކާއ،ި އިންޒާރުތަކާއ،ި އަދި އެނޫންވެސް ގޮންޖެހުންތަކުގެ ޝަކުވާތައް ލިބެމުންދާކަމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިހާރަކަށް އައިސް އެ ކައުންސިލަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝަކުވާއަކީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވެސް ވަރަށް ފާޅުގައި ވަކިވަކި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދޮގު އިލްޒާމްތައް އަޅުވަމުންދާ މައްސަލަކަން މީޑިއާ ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްގެއްކަން ފާހަގަކޮށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ، ވަކިވަކި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ސާބިތު ނުހިފޭ ތުހުމަތުތައް ކުރުމާއި، ކްރެޑިބަލް ނޫސްވެރިންގެ އިތުބާރު ގެއްލުވާލަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުޅި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ވެސް އޭގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން، މިފަދަ ގޮތަކަށް ވަކިވަކި ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވައްޓާލައި ސާބިތު ނުހިފޭ ތުހުމަތު ކުރުމަކީ މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށްވެސް އެޅިގެން ދާ ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެއްކަން އެ ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

 އަދި އެއީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދަރަޖަ އިތުރަށް ދަށަށް ގޮސްދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ، މިއީ ސަރުކާރާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށްވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ހުރަސްތަކެއް އެޅިގެންދާ ކަމަށް އެ ކައުންސިލުން ދެކޭ ކަމަށެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރައްވާއިރު ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި "ދިވެހި މީޑިއާގެ އަޚްލާޤ މިންގަނޑު" އާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން މި ބަޔާން ނެރެފައިވާއިރު، އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކުރައްވާ އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެއްވި މައްސަލައެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދޭން އަރުވަނީ ވަރަށް "ސްކޯޕް" ދަށް ބޭފުޅުން
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ބާއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނުބާއްވާތީ ކުރި ސުވާލަށް ވެސް މިސަރުކާރުގެ ޖަވާބެއް ނެތް
ނޫސްތައް ބްލޮކްކުރި އުސޫލެއް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކަށްވެސް އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވާ، ފުނިފުންޏަށް ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލު!
ނޫސްތައް ބްލޮކްކުރުމާ ގުޅޭ ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިނުގަންނަން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ވޯޓު ދެއްވީމަ ސަރުކާރުގެ ސްޓޭންޑު ސާފުވެއްޖެ: ޔައުޤޫބް
ސަރުކާރަށް މަހެއް ފުރުނުއިރު ފެންނަމުން މިދަނީ ނޫސްތައް ބްލޮކްކޮށް، ޤައުމު ނުބައި މިސްރާބަކަށް ދާ މަންޒަރު: ނިޔާޒް
ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ސައިޓްތައް ބްލޮކްކުރުމަކީ އެއީ ނޫސްވެރިންނާއި ނޫސްތަކަށް ދޭ ބޮޑު ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލެއް - އެމްޖީއޭ
2022 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔަކަށް، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ލައިސާ ނޮމިނޭޓު ވެއްޖެ
މީޑިއާތަކަށް ޚާއްޞަ ވިލެޖަކާއި މީޑިއާ ކްލަބެއް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތަރައްޤީކުރަނީ