ކ. މާލެ
|
3 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 07:39
އަލީ ޒާހިރު އާއި އަމްރު
އަލީ ޒާހިރު އާއި އަމްރު
އަމްރު ނޫސްވެރިންނަށް ފާޑުވިދާޅުވުން
ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް އަމްރު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އަލީ ޒާހިރުގެ ރައްދު : "ތިއީ ޑިމޮކްރަސީގައި ބީރައްޓެހި ހުތުރު ކަމެއް"
 
އަމްރު ވަނީ ނޫސްވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައި
 
އެއީ ޑިމޮކްރެޓިކް އަދި ކުރިއަރާފައިވާ މުޖުތަމައުއެއްގައި ވަރަށް ބީރަށްޓެހި ހުތުރު ކަމެއް ކަަމަށް އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވި

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކުރައްވާ އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަމްރު ވަނީ ބައެއް ނޫސްވެރިން ދެންނެވި ސުވާލުތަކާމެދު ހިތްހަމެޖެހިވަޑައިނުގެން އެއީ ރައީސް އޮފީހުން އަންގާ ހެޑްލައިނެއް ޖެހުމަށް ކުރަމުންދާ ސުވާލުތައް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ނޫސްތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދޭކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާ އަމްރު ވަނީ އެ ފައިސާ އަކީ ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަމްރު ވަނީ އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ނޫސްވެރިންނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. މި ހަތަރު އަހަރު ތެރޭގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދަރަޖަ ފަަހަތަށް ސޮއްސާލާފައިވާ ކަމަށާއި، ނޫސްވެރިކަމުގައި ކުރިއެރުމެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ނޫސްތަކުގެ ވެރިން ތިބީ ”ވިކިފައި“ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އެ ވާހަކަތަށް ނޫސްވެރިންނާއި އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. އަމްރުގެ ވާހަކަތަކަށް އަލީ ޒާހިރު ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ ޓުވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު ކުރެއްވި ޓުވީޓް

އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ނޫސްވެެރިންނަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް އަމްރު ދެއްކެވި އެ ވާހަކަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރައްވާ ކަަމަށެވެ. އަދި އެއީ ޑިމޮކްރެޓިކް އަދި ކުރިއަރާފައިވާ މުޖުތަމައުއެއްގައި ވަރަށް ބީރަށްޓެހި ހުތުރު އަމަލެއް ކަަމަށް ވެސް އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާޑުކިޔުންތަކާއި ގުޅިގެން އަމްރު ވަނީ މީޑިއާތަކާއި އޭނާ އާއި ގާތް ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްވީޓްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ހުރިޙާ މީޑިއާތަކަށް ޖުމްލަކޮށް ނިސްބަތްކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ މެދު މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެއް ނުވެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އަމްރު ވަނީ އެ ވާހަކަތައް ދެއްކެވީ މީޑިއާ އަށް ހެޔޮ އެދިވަޑައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް