ކ. މާލެ
|
2 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 18:39
ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުން އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުން އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ޝަރުތުހަމަވާ އެންމެނަށް ގޯތި ދިނުން
ރައީސް ވިދާޅުވިގޮތަށް، ޝަރުތު ހަމަވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ގޯތި ކަނޑައި، ލިސްޓު ހުސްކުރާނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
 
ތަރައްގީގެ ބޮޑު ޕްލޭނެއް އެބަ އޮތް
 
މިސަރުކާރުން މާލޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ބޮޑު ހައްލެއް ގެނެސްދޭނެ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވި ގޮތަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ގޯތި ކަނޑައި، ލިސްޓު ހުސްކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ގުޅިފަޅު ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް 1997 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު ހައްލެއް ނުލިބުމަކީ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެހެން ސަރުކާރުތަކުގައި މި ބޮޑު މައްސަލައަށް ހައްލު ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރީ އެކަށީގެންވާ ސްޕީޑެއްގައި ނޫން ކަމަށާއި، ގޯއްޗާއި ފްލެޓްތައް ދީފައިވަނީ މަދު ބަޔަކަށް ކަމަށެވެ. ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ބޮޑު ހައްލެއް ގެނެސްދީފައި ނުވާކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެތިއެތިކޮޅު ދެމުންދިޔައީ. 200 ފްލެޓް އަދި 400 ފްލެޓް. ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެބަޖެހޭ އެމައްސަލައަށް އެކީގަ އެޑްރެސްކުރަން. މިކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަވާފަ ރައީސް ނިންމެވީ މާލޭގެ މި މައްސަލައަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހެއޭ ގިނަ އަދަދަކަށް އެއްފަހަރާ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭން. އެއީ ފްލެޓް އެކަންޏެއް ނޫން. ހަމައެކަނި ފްލެޓް އަޅައިގެން މިކަން ހައްލުވާކަށް ނެތް. އެބަޖެހޭ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އުޅެވޭނެ ބިމެއް ދޭން. ފޮތިފޮތި ކުރަމުން ގޮސް ކުދިކުދި ތަންކޮޅަށް ވެފަ ހުރި ބިންތައް އެބަޖެހޭ ހައްލެއް ލިބެން. އެ ބިސްތައް ހުސްކޮށްފަ ސަރުކާރަށް ނެގުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމެއް ނޫން. އާއިލާތަކުގެ ތެރެއިން މި ސްކީމްގެ ދަށުން ބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ މާލޭގަ އޮތް ތަންކޮޅު ދޫކޮށްލާފަ އެ އާއިލާގަ ބާކީ ހުރި މީހަކަށް (އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ވާރުތަވާން ތިބި ބަޔަކަށް ބިންކޮޅު) ދޫކޮށްލާ، އެމީހުންނަށް ވެސް ހައްލެއް އައުން.
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ؛ މުހައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން މާލޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ބޮޑު ހައްލެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށާއި، ތަރައްގީގެ ބޮޑު ޕްލޭނެއް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. ރައީސް ސާލިހު ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގޮސް އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގައި ގޯތި ލިބޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މީހުންނަށް ގޯތި ދޫކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަހަރަކު ގުރޫޕަކަށް، ފަހަރަކު ގުރޫޕަކަށް، ކޮންމެ ދުވަހަކު މީން ރަށަކުން (ހުޅުމާލެއިން ގުޅީފަޅުން ގިރާވަރު ފަޅުން) ބިން ކަނޑަމުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ބިން ކަނޑާނަން. ކަނޑަމުން ކަނޑަމުން ގޮސް ރައީސް ވިދާޅުވިހެން މުޅި ލިސްޓުގަ، ލިބޭނެ ކަމަށް ޝަރުތުހަމަވާ މީހުންނަށް އެންމެނަށް ގޯތި ދީ ހުސްކުރާނަން.
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ؛ މުހައްމަދު އަސްލަމް

ގުޅީފަޅުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ފެށީ 2019ގައި ކަމަށާއި، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދެ އަހަރު މަސައްކަތްތައް މަޑު ޖެހުނު ކަމަށެވެ. އެއީ ބަދުނަސީބު ދެއަހަރުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ސިފަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ވިދާޅުވީ މިހާރު ހާލަތު ބަދަލުވެ، މަސައްކަތްތައް ފެށިފައިވާކަމަށެވެ.

ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރިއެކްޓްނުކުރާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް ނުދައްކާނެ ކަމަށާއި، ފައިސާ ހަމަޖެހި ވަގުތު ޖެހުމުން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާތަން ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް