ކ. މާލެ
|
1 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 19:32
ހޯރަފުށީ "ކޮއި ޕާކް"
ހޯރަފުށީ "ކޮއި ޕާކް"
ހޯރަފުށީގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހުޅުވުން
ހޯރަފުށީގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ "ކޮއި ޕާކް" ހުޅުވައިފި
 
މިފަދަ ޕާކެއް ރަށުގައި ގާއިމްކުރީ 15 ވަރަކަށް އަހަރުފަހުން ކަމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައި
 
މިއީ އެރަށު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކުރި ޕާކެއް
 
އެ ޕާކް ހުޅުވާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު

ހޯރަފުށީގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ "ކޮއި ޕާކް" ހުޅުވައިފިއެވެ.

އެ ޕާކް ހުޅުވާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރެވެ.

އެ ޕާކް ހުޅުވާފައި ވަނީ ބިދަބިން ބޮޑުބެރު ގްރޫޕްގެ ސަގާފީ ހަރަކާތްތަކަކާ އެކުގައެވެ.

އެ ޕާކަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކަމުދާނެ ފަދަ ހިތްގައިމު ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕާކެކެވެ.

Advertisement

ޕާކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރަށުގެ ކުޑަކުދިންނާއި، ޑަބްލިއުޑީސީ އަދި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މިއީ އެރަށު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކުރި ޕާކެކެވެ.

މިފަދަ ޕާކެއް ރަށުގައި ގާއިމްކުރީ 15 ވަރަކަށް އަހަރުފަހުން ކަމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕާކް ހުޅުވުމަށްފަހު، ރަށުން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މީހުން ފުރުވާލީ ކޯޑީގެ ހަރަކާތްތަކަކާ އެކުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ވަރިފަށަށް އަރައިފި - ސައްލެ
ކުރީ ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ބަންކަރިން ހިދުމަތް ޖުލައިގައި ފެށޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި
ބިލް ދެ ފަހަރަށް ފާސްކުރުމުން ވެސް އިންތިޚާބު ފަސްނުކުރާނަމަ ދެން ޖެހޭނީ އީސީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅަން - ސަލީމް
މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގެއްލުނު ސަބަބު ހޯދަން 241 ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ
ސަރުކާރުން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު، ރުހުން ނުދޭނެ ވަޒީރުންގެ ލިސްޓު ދިގު ވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑު: ސަލީމް
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް މަގާމުން ވަކިކުރުން - އެމްޑީޕީން ގެންދިޔަ މެމްބަރުންނާއެކު ވެސް ހަމަވީ 23 މެމްބަރުން
ހއ. ހޯރަފުށީ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
ޑިމޮކްރެޓްސްއާއި އެމްޑީޕީ ގުޅިގެން އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ބިލެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި