ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 23:16
އާދަމް އާޒިމް ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި "ހުއްޓި ނުތިބެން" ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
އާދަމް އާޒިމް ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި "ހުއްޓި ނުތިބެން" ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެ އޮންލައިން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2024
މިހާރު ފެންނަނީ ރާއްޖެ ހުއްޓިފައި އޮތް މަންޒަރު، މިއީ މާޔޫސްވާ މަންޒަރެއް - އާޒިމް
ދާއިރާ އެއްގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ވަނީ އެ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ހުރި މީހަކަށް ވޯޓުދޭން އާޒިމް އެދިލެއްވި
ސަލީމްގެ ވިސްނުން ފުޅާއި އެކު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ބަދަލުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ގެނައުމުން އާއްމުން މާޔޫސްވެފައިވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި

މިހާރު ފެންނަނީ ރާއްޖެ ހުއްޓިފައި އޮތް މަންޒަރު ކަމަށާއި މިއީ މާޔޫސްވާ މަންޒަރެއް ކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަދި އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ، މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމްގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެެވެ. ހއ. ހޯރަފުށީގައި " ހުއްޓި ނުތިބެން" މި ނަމުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ޖަލްސާގައި އާޒިމް އެފަދައިން ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ގެނައުމުން އާއްމުން މާޔޫސްވެފައިވާކަމަށް ސިފަކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މި ސަރުކާރަށް ވީ 100 ދުވަސް ކަމަށާއި މިހާރުވެސް ލިބިފައި ވަނީ ބޮޑު ލަނޑެއް ކަަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އާޒިމް ވަނީ އެކަން ތަކުރާރު ވާން ބޭނުން ނުވާ ނަމަ ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ އަށް ވޯޓު ދިނުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދާއިރާ އެއްގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ވަނީ އެ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ހުރި މީހަކަށް ވޯޓުދިނުމުން ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މީގެ 15 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ވެސް ހޯރަފުށްޓަށް ދިޔަ ކަމަށާއި އޭރުގެ ހޯރަފުށްޓާއި މިހާރުގެ ހޯރަފުށްޓާއި އެތައް ގޮތަކުން ތަފާތު ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭރު ހޯރަ ފުށްޓަށް ދިޔަ ކަމަށާއި، އޭރު އެރަށަށް ދިޔައީ ގަދަ ކަނޑެއް ހުރަސްކޮށްފައި ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޭރު ރަށަށް ގޮސް ފައިބަން ޖެހިވަޑައިގަތީ ހިރަފުސްގަނޑެއް ތެރެއަށް ކަމަށާއި މަގުމަތިން ހިރަފުސްކޮށް ހުރި ތަންތަނާއި ޗަކަސް އޮތް ތަންތަން ފެނިވަޑައިގަތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރަށުގެ ބަނދަރު މަތިން ވެސް އެހެން ދިމާ އަކުން ވެސް އެއްވެސް ތަރައްޤީގެ ކުލަ އެއް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރު ހޯރަފުށީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމްގެ ވިސްނުން ފުޅާއި އެކު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ބަދަލުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ސަލީމްގެ އުންމީދުތައް ދަތުރުމަތިން ކިޔަމުން ދިޔަ މިސްރާބު ވަރަށް ކައިރިން ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި އެއާޕޯޓް ހެދުމާއި، މަގު ހެދުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ޕާރކް ހެދުން ފަދަ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ސަލީމްގެ ތަސައްވުރާއި އެއްގޮތަށް ހޯރަފުށީގައި ކުރެވުނު ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އަށް ދިމާވި ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ވެސް ހުއްޓި ނުތިބެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ސަލީމް އަބަދުވެސް ބާރު އެޅުއްވި ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ގުޅި. އާޒިމް އޭ ގޭގަ އިނގެވޭކަށް ނެތޭ، މުޅި ގައުމު ބާރަށް ކުރިއަށް ދާން އެބަ ޖެހެ އޭ ވިދާޅުވި. ތިމަންނާ މި ހުރީ ހުއްޓި ހުންނާކަށް ނޫނޭ ވެސް ވިދާޅުވި. އަބަދުވެސް ކުރިއަށް ކުރަންވީ މުހިންމު ކަމުގެ ވާހަކަދައްކަވާ
އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީން ހޯރަފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގައި ވެސް ސަލީމްގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ. މިހާރު ހޯރަފުށީގައި ޒަމާނީ އެއަރޕޯޓަކާއި، ރީތި މަގުތައް ފަދަ ޗާލު އެތައް ކަމެއް ފެންނަން ހުރިކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ރަށަށް ކުރިއެރުން ބޭނުންވާ ނަމަ ހޮވަންވީ ސަލީމް ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސަލީމް ފަދަ މެމްބަރަކު މަޖިލީހުގައި ހުރުން މުހިންމު ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެެ.

- ކޮމެންޓް