ކ. މާލެ
|
29 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 20:37
ވެގްނަރ ގްރޫޕް ރަޝިޔާގެ ރޮސްޓޮވްގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ވެގްނަރ ގްރޫޕް ރަޝިޔާގެ ރޮސްޓޮވްގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން
ވެގްނަރ ގްރޫޕަށް ފަންޑުކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި، އެމެރިކާއިން ކުންފުނިތަކަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި
 
ޔޫއޭއީ، ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް އަދި ރަޝިޔާގެ ހަތަރު ކުންފުންޏަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވޭ

ރަޝިޔާގެ ކުލީ ސިފައިންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ވެގްނަރ ގްރޫޕަށް ފަންޑުކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތަރު ކުންފުންޏަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޓްރެޝަރީ ޑިޕާޓްމަންޓުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)، ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް އަދި ރަޝިޔާގެ ހަތަރު ކުންފުންޏަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަމަށެވެ. މިކުންފުނިތަކަކީ ވެގްނަރ ގްރޫޕަށް ފަންޑުކުރުމުގެ ގޮތުން، ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ރަނުގެ ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތު އޮންނަ ކުންފުނިތަކެކެވެ. މިކުންފުނިތަކުން ވެގްނަރ ގްރޫޕާއި އެގްރޫޕްގެ ލީޑަރ ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިންއާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމުގެ ތުހުމަތުވެސް ކުރެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޓްރެޝަރީ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނީ މި ކުންފުނިތަކުން ރަނުގެ ޑީލުތައް ހިންގަނީ ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަތިޔާރާއި އަސްކަރިއްޔާ ފުޅާކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޔޫކްރެއިނާއި އެފްރިކާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް މި ކުންފުނިތަކުން ފަންޑުކުރާކަމަށް ޓްރެޝަރީ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެއެވެ.

ޓްރެޝަރީ ޑިޕާޓްމަންޓުން އިތުރަށް ބުނީ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ވެގްނަރ ގްރޫޕަށް ފަންޑުކުރާ މިފަދަ ކުންފުނިތައް ހޯދައި، ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވެގްނަރ ގްރޫޕުން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ބުނީ މިފިޔަވަޅަކީ ވެގްނަރ ގްރޫޕުން ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގި އަސްކަރީ ހަރަކާތާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ ޔެވްގެނީގެ ކޭޓަރިންގ ކުންފުންޏަށް ފަންޑު ލިބޭގޮތުގެ ތަހުގީގު ކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި ވެގްނަރ ގްރޫޕަށާއި ގްރޫޕްގެ ލީޑަރަށް ފާއިތުވި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާއިން 2 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައިވާކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެގްނަރ ގްރޫޕުން ވަނީ ލީބިޔާ، ސީރިޔާ، މާލީ، ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް އަދި އެހެން ގައުމުތަކުގައިވެސް ހަނގުރާމަކޮށްފައެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމާގައިވެސް މުހިންމު ދައުރެއް ވަނީ އަދާކޮށްފައެވެ. ވެގްނަރ ގްރޫޕް އުފެދިފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެމެރިކާއިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެގްނަރ ގްރޫޕާއި އެ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ. މީގެއިތުރުން އެމެރިކާއިން ވަނީ ސަބް-ސަހާރަން އެފްރިކާގައި ހިންގަމުން އަންނަ ރަނުގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭގޮތުން އެޑްވައިޒަރީވެސް ނެރެފައެވެ. އެއީ އެކަމުގައި ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާއިން ވަނީ ވެގްނަރ ގްރޫޕަށް ފަންޑުކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ރަޝިޔާގެ އިތުރު ބަޔަކާ ދެކޮޅަށްވެސް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
0%
0%
50%
25%
0%
ކޮމެންޓް