ކ. މާލެ
|
27 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 12:19
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ
ބިންވެރިޔާ ސްކީމް
ގޯތި ލިބޭ މީހުން ކަނޑައެޅިއިރު، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަލަން ނުދިޔަ ސަބަބުތައް މިނިސްޓަރު ކިޔާދެއްވައިފި
 
ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި ހުރި މައުލޫމާތުތައް ބަލާފައިވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުން މީހުން ދައްކާފައިވަނީ ސީދާ އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ނުވާ ފަހަރުވެސް އާދޭ

މާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގޯތި ލިބުނު މީހުން ކަނޑައެޅުއްވިއިރު، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަލަން ނުދިޔަ ސަބަބުތައް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ކިޔާދެއްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެކަން ނުކުރީ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ ކުރިން ކުރެވުނު ތަޖުރިބާތަަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުން މީހުން ދައްކާފައިވަނީ ސީދާ އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ނުވާ ފަހަރުވެސް އަންނަ ކަމަށެވެ.

ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްގެން ޙާލަތު ބެލުމަކީ އިންސާފުވެރިކޮށް ކަމެއް ކުރެވޭ ސަބަބެއްކަމަށް އަބަދު ނުވާކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކުރީ ފަހަރުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ގޭގެއަށްދާއިރު، އަސްލު މީހުން ގޭގެއަށް ދާކަން އެނގުނީމައި، އެމީހާ ދައްކަން ބޭނުންވާ ތަނެއްގައި އެމީހަކު އުޅެނީ
މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި ހުރި މައުލޫމާތުތައް ބަލާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެ މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމުން ޖުމުލަ މަންޒަރެއް ސާފުވާ ކަމަށެވެ.

މިސާލަކަށް ޑީއެންއާރް، އެމްއީޑީ އަދި އެންސްޕާއާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި، ޕެންޝަން އޮފީހާއި، ކޯޓުތަކުގައި ހުރި ގޯތި ގެދޮރާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައްވެސް އެއްކޮށްފައިވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްސަދަކަށްވީ މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބިން ލިބެން ނެތް، އަދި ކުދި ކުދި ބިންކޮޅުތައް ލިބެން އޮތް ފަރާތްތަކަށް ބިން ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު 5،000 ގޯއްޗަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ އެ ލިސްޓުގައި ނުހިމެނުނު ނަމަވެސް، ގޯތި ލިބުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ 9،555 މީހުންނަށް ވެސް ޖޮއިންޓްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް