ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 20:33
ވެކްސިން ޖަހަން ތައްޔާރުވަނީ
ވެކްސިން ޖަހަން ތައްޔާރުވަނީ
ރޮއިޓަރސް
ދަމަނަވެށިން ދޭ ޚިދުމަތްތައް
އީދު ބަންދުގައި ދަމަނަވެށި ބަންދު
 
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އިމަޖެންސީކޮށް ކޮންމެހެން ޖަހަންޖެހޭ ޓްރެވަލް ވެކްސިން ޖަހައިދޭނެ

ޙައްޖު ދުވަހާއި އަޟްހާ ޢީދާއި ގުޅިގެން ބަންދު ދުވަސްތައްކަމުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތައްކަމުގައިވާ 23 ޖޫން އިން 1 ޖުލައި އަށް ދަމަނަ ވެށީގައިވެސް ޚިދުމަތް ދިނުން ނޯންނާނެކަމަށް ދަމަނަވެށިން ބުނެފިއެވެ.

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އިމަޖެންސީކޮށް ކޮންމެހެން ޖަހަންޖެހޭ ޓްރެވަލް ވެކްސިން (ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކި ބޭނުންތަކަށް ފުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖަހާ ވެކްސިން) ޖަހައިދެވޭނީ ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ދަމަނަ ވެށީގެ ނަންބަރު 7267290 އަށް ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް މެސެޖްކުރުމުން ކަމަށް އެއިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑާއި ޕާސްޕޯޓް އަދި ދަމަނަވެށި ބަންދުވެފައި ހުންނަ ދުވަސްތަކުގައި ފުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޓިކެޓް ނުވަތަ ރަސްމީ ތައްގަނޑުޖެހި ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމެންޓް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

ދަމަނަވެށިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމާއި 5 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ހެދިބޮޑުވާ މިންވަރު ބެލުމަށް ގްރޯތް މޮނީޓަރިން ޚިދުމަތާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކިޔަވަން, ބޭސްފަރުވާއަށް, ޙައްޖު ޢުމްރާއަށް އަދި އެހެނިހެން ބޭނުން ތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ޖަހައިދިނުމާއި ޢާއްމު ބަލިތަކަށާއި މާލޭގައި ފެތުރޭ ރޯގާ ތަކާ ގުޅިގެން އޯޕީޑީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް