ކ. މާލެ
|
1 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 23:04
ދަމަނަވެށީގެ ސީނިއަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރު، ޑރ. އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދު
ދަމަނަވެށީގެ ސީނިއަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރު، ޑރ. އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދު
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުން
2015އިން 2023ށް، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް 500އަށްވުރެ ގިނަ މިހުން ފަންނީ ލަފާ ހޯދި - ޑރ. އަޒީޒް
 
މިހާރު، އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި 100އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ލަފަޔަށް އެދުނު
 
2015 ވަނަ އަހަރު، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ދަމަނަވެށިން ފަންނީ ލަފައަށް އެދިފައިވަނީ އެންމެ 24 މީހުން
 
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ދަމަނަވެށިން ފޯރުކޮށްދޭން ފެށީ 2015 ވަނަ އަހަރު

2015އިން 2023ށް، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް 500އަށްވުރެ ގިނަ މިހުން ފަންނީ ލަފާ ހޯދާފައިވާކަަމަށް، ދަމަނަވެށީގެ ސީނިއަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރު، ޑރ. އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ދަމަނަވެށީގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފެށީ 2015 ވަނަ އަހަރު ކަމަށެވެ. އޭރު އެކަމަށް އެދެމުންދިޔަ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް މަދުކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެ އަދަދުތައް ކުރިއާ އަޅައިބަލާއިރު އިތުރުކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ދަމަނަވެށިން ފަންނީ ލަފައަށް އެދިފައިވަނީ އެންމެ 24 މީހުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި 100އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެދިގެން އައިކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 2015އިން 2022ށް 580ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާ ހޯދާފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މީހުންގެ ސަކްސެސް ރޭޓް ނުވަތަ އޭގެ ތެރެއިން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލި މީހުންގެ އިންސައްތަ ކަނޑައެޅިގެން ދެނެގަނެވިފައި ނުވާކަމަށާއި، އެކަން ކުރެވިފައި ނުވަނީ އެ ހިސާބުތަައް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތުމުން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލަން ދަމަނަވެށިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން މީހުންގެ ހިސާބުތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބަލަހައްޓާނީ މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެފަދަ ހިސާބުތައް އެކުލަވާލުމަކީ ޕޮލިސީތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ޑރ. އަޒީޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ޑރ. އަޒީޒް ވަނީ، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ނިކޮޓިން ޕެޗް ފަދަ ތަކެތި އާސަންދައިގެ ދަށުން ލިބޭކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ދަމަނަވެށިން ފަންނީ ލަފާ ހޯދައި، އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އޭނާ ވަނީ ޢިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް