ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 14:16
ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ސިފައިންތަކެއް
ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ސިފައިންތަކެއް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ - ވެގްނަރ ގްރޫޕު
ޔޫކްރޭނާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދިޔަ ވެގްނަރ ގްރޫޕު ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް، މިސްރާބު ހުރީ މޮސްކޯއާ ދިމާއަށް
 
ޔެވްގެނީ ބުނެފައިވަނީ، އެމީހުންގެ އަމާޒު މިހާރު ހުރީ ރަޝިއާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯއާ ދިމާއަށް ކަމަށް
 
ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ، ހަމަލާދީ މަރުވުމަށްވެސް އެ ގްރޫޕުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން މިހާރު ތިބީ ތައްޔާރަށް
 
ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ ސަބަބުން ރަޝިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ހަނގުރާމައިގައި ނިކަމެތިކަން ލިބެމުންދާކަމަށް ވެގްނަރއިން ބުނޭ

ރަޝިއާ ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިއާއާ އެއްކޮޅަށް އަރައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކުލީ ސިފައިންތަކެއް ކަމަށްވާ ވެގްނަރ ގްރޫޕާ ރަޝިއާއާ ދެމެދު އޮތް ނުތަނަވަސްކަން ހޫނުވެ، އެންމެ ފަހުން ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް އެމީހުން ނުކުމެއްޖެއެވެ.

ވެގްނަރ މަރސިނަރީސް ނުވަތަ އެ ގްރޫޕަކީ މިލިޓަރީ ކުންފުންޏެވެ.

އެމީހުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ރަޝިޔާއިން ކުރާ ހަނގުރާމަތަކާއި އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އެކި ކަހަލަ ސިއްރު މައުލޫމާތާއި އެކިއެކި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިން ބުނެފައިވަނީ، ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ، ޙަމަލާދީ މަރުވުމަށްވެސް އެ ގްރޫޕުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން މިހާރު ތިބީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

އެއީ ރަޝިއާގެ އާންމު ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.  

ޔެވްގެނީ ބުނެފައިވަނީ، އެމީހުންގެ އަމާޒު މިހާރު ހުރީ ރަޝިއާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯއާ ދިމާއަށް ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން މޮސްކޯގެ ސަލާމަތީ ކަންކަންވެސް މިހާރު ވަނީ އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، އަސްކަރީ ޓްރަކްތައް މަގުތަކަށް ނެރެފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާއަކާ ހަވާލާދީ ބޭރުގެ ނޫސްތަކުންވެސް ވަނީ ވެގްނަރ ގްރޫޕުގެ ސިފައިން މަޑުމަޑުން ރަޝިއާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯއާ ގާތަށް ޖެހުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިއީ ފަހަކަށްއައިސް ރަޝިއާއަށް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ގޮންޖެހުން ބޮޑު އެއް މައްސަލަކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ޔެވްގެނީ ބުނެފައިވާގޮތުގައި، ރަޝިއާގެ ސިޓީއެއްކަމަށްވާ ރޮސްޓޯވެސް މިހާރު އޮތީ އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށުގައެވެ. މިއީ ރަޝިއާއަށް ލަދުވެތިކަމެއްކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ވެގްނަރ ގްރޫޕާއި ރަޝިއާއާ ދެމެދު ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާއިރު، ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޝަރގޭ ޝޮއިގޫއާއި ވެގްނަރ ގްރޫޕުގެ ޔެވްގެނީއާ ދެމެދު ވަނީ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވީ ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ޔެވްގެނީ ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

ޔެވްގެނީ ބުނާގޮތުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ބޭނުންފުޅުވަނީ މި ހަނގުރާމައިގެ ޒަރީއާއިން އޭނާގެ މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ހޯއްދަވާށެވެ.

ޔެވްގެނީ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ސަބަބަކީ ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ ސަބަބުން ރަޝިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ހަނގުރާމައިގައި ނިކަމެތިކަން ލިބެމުން ދިއުން ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޔޫކްރޭންގައި ގާއިމުވެގެން ތިބި ވެގްނަރގެ އަސްކަރީ ބޭހަކަށް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހަމަލާ ދީފައިވާކަމަށްވެސް އެ ގްރޫޕުން ތުހުމަތުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ތުހުމަތުތައް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ދޮގުކޮށްފައިވާއިރު، އެ މައްސަލަވެސް ވަނީ ހޫނުވެފައެވެ.

ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއާއި ވެގްނަރ ގްރޫޕާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ކޯޅުން ބޮޑުވެ މަސްރަހު ހޫނުވެފައިވީނަމަވެސް، ޔެވްގެނީ ވަނީ ރަޝިއާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބަޣާވާތެއް ކުރަން އުޅޭކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

މި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ވަނީ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރަޝިއާގެ ރައްޔިތުން އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން ތިބުން މުހިއްމުކަމަށް ވިދާޅުވެ، 1917 ވަނަ އަހަރުގެ ހަނގުރާމައިގައިވެސް ރަޝިއާގެ ރައްޔިތުން ރަޝިއާގެ ރައްޔިތުންނާ ހަނގުރާމަ ފެށިކަން ހަނދާންކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ޕުޓިން ވަނީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަޅުއްވަންޖެހޭ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅުއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހަމައެއާއެކު، މިހާތަނަށް މި ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވެ، މަރުވެފައިވާ ވެގްނަރ ގްރޫޕުގެ ސިފައިންނަކީ ބަތޮލުންގެ ގޮތުގައިވެސް ޕުޓިން ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. މިއީ އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން ތިބެންޖެހޭ ދަނޑިވަޅުކަންވެސް ޕުޓިން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޔެވްގެނީއާއި ޕުޓިންއަކީ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ގާތް ގުޅުމެއް ދަމަހައްޓަވަމުން އައިސްފައިވާ ދެބޭފުޅުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް