ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 07:53
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު
ރާއްޖެއެމްވީ
ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު
ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ލިބުނު ދަރިވަރުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި
 
ލޯނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޗާރޖް 1% އަށް ވަނީ ކުޑަކޮށްފައި
 
ސަރުކާރުން ވަނީ ލޯނަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދޭން ނިންމާފައި
 
1،275 ދަރިވަރަކަށް ވަނީ ލޯނު ދީފައި

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ލިބުނު ދަރިވަރުންގެދާއިމީލިސްޓުއާންމުކޮށްފިއެވެ.

ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ލިބުނު ދަރިވަރުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައިވަނީ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ލިސްޓު ޝާއިއުކޮށް މައިއެޑިއު ޕޯޓަލް އަޕްޑޭޓުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

މިއަހަރު ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް 1،275 ދަރިވަރަކަށް ވަނީ ލޯނު ދީފައެވެ. ލޯނު ލިބުނު ދަރިވަރުން ދެން އަަމަލުކުރަންވީގޮތް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އަންގާނެ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއަހަރު ސްޓޫޑަންޓް ލޯނަށް 720 ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ލޯނަށް އެދި 1،507 ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލިއެވެ. ސަރުކާރުން ވަނީ ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދޭން ނިންމާފައެވެ. އެއާއެކު ލޯނުގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމުކުރިއިރު 1،225 ދަރިވަރުންގެ ނަން ހިމެނެއެވެ.

ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންނަށް އަދި މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފަހި ކޮށްދީފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯނު އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކަށެވެ. އެނޫން ޤައުމެއްގައި ކިޔެވުމަށް ލޯނު އެހީ ފޯރުކޮށްދޭނީ އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ދަރިވަރަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤައުމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުންނެވެ.

މިފަހަރުގެ ލޯނު ސްކީމްގެ ދަށުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށާއި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ސްކީމުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް، އެދަރިވަރުންގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ސްލޮޓް ކަނޑައަޅައި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިއެވެ.

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތުގައި ދަރިވަރުގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުން ދިމާވާ ސަބަބަކާހުރެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަނުކުރެވިގެންދާ މުއްދަތަށް ޓޮޕްއަޕް ލޯނު ދިނުމަށް 120 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ.

އަދި މިއަހަރުގެ ލޯނު ސްކީމް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ލޯނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޗާރޖް %3 އިން %1 އަށް ކުޑަކުރުމަށްފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް