ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2023 | ބުދަ 19:34
އިތުރު 50 ދަރިވަރުންނަށް ލޯން ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
އިތުރު 50 ދަރިވަރުންނަށް ލޯން ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ސްޓޫޑެންޓް ލޯން
1275 ދަރިވަރުންނަށް ލޯން ދިނުމަށް ނިންމައިފި
 
2019ން 2023ގެ ނިޔަލަށް، 3261 ދަރިވަރުންނަށް މަތީތައުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ލޯނުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައިވޭ
 
ޝަކުވާއަށް ބެލުމަށްފަހު އިތުރު 50 ދަރިވަރަކަށް ލޯނު ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

1275 ދަރިވަރުންނަށް ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ 1 ޖޫންގައި އިއުލާންކޮށް، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން 11 ޖޫންއާ ހަމައަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިކަމަށެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 142 ފަރާތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، މި ޝަކުވާތައް ބަލާފައިވަނީ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއަކުން ކަމަށެވެ.

އަދި މި ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ކޮމިޓީން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ، 2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީތައުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދޭ ލޯނު އުސޫލުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށްކަމަށް، ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި މި އަހަރުގެ ލޯން ސްކީމަށް 1507 ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 21 ޖޫން ގައި ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރި އިރު ޖުމްލަ 1275 ދަރިވަރަކަށް ލޯނުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޝަކުވާއަށް ބެލުމަށްފަހު އިތުރު 50 ދަރިވަރަކަށް ލޯނު ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement

ލޯނުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާއިރު، މިއަހަރު ދޭ ލޯނުގެ ފުރުސަތާއެކު، 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، 3261 ދަރިވަރުންނަށް މަތީތައުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ލޯނުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ހަޔަރއެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިފަހަރުގެ ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން، އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންނަށާއި މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ހިމެނޭހެން، 720 ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. މި އަހަރުގެ ލޯނު ސްކީމް ހުޅުވާލީ އެހެން އަހަރުތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ ޑިމާންޑް އެންމެ ބޮޑަށް އޮތް ދާއިރާތަކަށް ފުރުސަތު އިތުރުކުރުމަށްފަހުއެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް މިއަހަރު ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން، ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ޑިޕްލޮމާ ލެވެލްއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ހުޅުވާލިއެވެ. އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުންދާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް، އެދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ދާއިރާއިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި، އެ ފަރާތެއްގެ ޓިއުޝަން ފީގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ސްކީމުގެ ދަށުން ހަމަޖެހިފައިނުވާ އެހެނިހެން ހަރަދުތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ހުޅުވާލިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތުގައި ދަރިވަރުގެ އިހުތިޔާރުން ބޭރުން ދިމާވާ ސަބަބަކާހުރެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަނުކުރެވި ދާ މުއްދަތަށް ޓޮޕްއަޕް ލޯނު ދިނުމަށްވެސް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް