އައްޑޫ ސިޓީ
|
21 ޖޫން 2023 | ބުދަ 16:56
މިސް ވޯރލްޑް ސާބިޔާ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުން މަރުހަބާ ކިޔުން
މިސް ވޯރލްޑް ސާބިޔާ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުން މަރުހަބާ ކިޔުން
އެކްސްޕްރެސް އެމްވީ
ދިވެހިންގެ ހިތްހެޔޮ މިޒާޖު
އާދަކާދައިގެ ތެރެއިން: ދިވެހިންގެ ހިތްހެޔޮ މިޒާޖު
 
ދިވެހިންގެ ރަނގަޅު ސިފަތައް ދުނިޔޭގެ އެތައް ބަޔަކު ބަލައިގަނޭ
 
ދިވެހިންނަކީ ހިތްހެޔޮކަމުގައި ލާމަސީލު ބައެއް

ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގެ އެތައް ބަޔަކު އެތަނަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކާމިޔާބު މަންޒިލެކެވެ. ބޭރުމީހުންނަށް ދިވެހިން ފެނިފައިވަނީ މަޑުމައިތިރި، އެކުވެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިއަދުގެ ހަލަބޮލި މާހައުލު ތަހުޒީބުގެ އޮއިވަރާއެކު ސިޔާސަވުމުން، އެހެން މަންޒަރެއް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ނުފެނެއެކޭ ނުދަންނަވަމެވެ. މި ގައުމުގައި ލޭއޮހޮރުވުންތައް ހިނގައެވެ. ނޭއްގާނީ އެތައް އަމަލެއް ހިންގައެވެ. ފިތުނަ ފަސާދައާއި ކޯޅުންވެސް މަދެއްނޫނެވެ. މިއީ ވަކި ބަޔަކަށް ވީތީ އިސްތިސްނާ ވާންވެސް އޮންނަ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ. މިވާހަކަ އެއްކައިރިކޮށްލުމަށްފަހު، އަސްލު ދިވެހި މީހާއަށް ނަޒަރެއް ދެމާތޯއެވެ.

އެގޮތުން މި ބަލައިލަނީ ދިވެހިންގެ ބައެއް ސިފަތަކަށެވެ.

އެއީ ވަރަށް ހިތްހެޔޮ ބައެއް

ދިވެހިންނަކީ މީހުންނަށް އެހީތެރިވާ ބައެކެވެ. ބޭނުމެއް ޖެހިގެން އަންނަ މީހާ ފައްސައި، ފޮނުވައެއް ނުލައެވެ. އެމީހުންގެ އަވަށުން ބީރައްޓެއްސެއް ފެނިއްޖެނަމަ އޭނާއަށް އެހީވެއެވެ. ހިނިތުންވުމާއެކު އިސްވެ ސަލާމް ކުރެއެވެ. ނޭނގޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ އަހައި އޮޅުންފިލުވައި، އަމާން މަގު ދައްކައެވެ.

އެއީ މެހެމާންދާރީ އަދާކުރާ ބައެއް

ދިވެހި މީހާގެ ގެއަށް މީހަކު އަތުވެއްޖެނަމަ ކަމޭހިތައެވެ. އެމީހާއަށް އިށީންނާނެ ތަން ދައްކައެވެ. ހާލުއަހުވާލު އޮޅުންފިލުވައި، އެމީހެއްގެ ފެންވަރުން އަތުގައި ހުރި ލޮނެއް ފެނެއް ދީ ހަދައެވެ. އައި ބޭނުމެއް އޮޅުން ފިލުވައި، އެމީހެއްގެ މުހުތާދު ފުއްދައިދިނުމަކީ އުފަލަކަށް ހަދައެވެ. ގެއަށް މެހެމާނަކު ޒިޔާރަތްކުރުމުން ގޭގެ އެންމެން ހަމަހިމޭންވެ، އެމީހަކަށް ސަމާލުކަން ދެއެވެ. މިއީ ދަތަސް ނުދަތަސް މެހެމާނުންނާމެދު އަމަލުކުރުމަށް އޮންނަ ގަވާއިދެވެ.

މީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރި މެހެމާނުންތަކަކަށް އެރަށުން ދިން ޖާފަތަކަށް އިންސާފްކުރަނީ - ފޭސްބުކް

އެއީ ރިވެތި އަޚްލާޤެއްގެ ވެރި ބައެއް

ދިވެހިންގެ އެއްވެސް ޖީލަކީ ހަރުކަށިކަމަށް ލޯބިކުރި ބައެއްކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. މާސިންގާ ދިގު ރުއްތަކުގެ ހިޔަލުގައި އެމީހުން އުޅެ ބޮޑުވިއަސް، ދަތުން ވީދައިގެން ކާއްޓެއް ހެހުނުތަނެއް ނުފެންނާނެއެވެ. ގަހުގައި އޮވެ ވައު ކާހެން ކައެއްވެސް ނުހަދާނެއެވެ. މިފަދަ ހަޑި މުޑުދާރު އާދަތަކަކީ އެމީހުންގެ ސަގާފަތާ ބީރައްޓެހި އާދަތަކެވެ. އެއީ ބޮޑެތި މީހުންނަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ބައެކެވެ. ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަޅައިލައެވެ. ކުޑަކުދިން ލޯތްބާއެކު ބަލައި ބޮޑުކުރެއެވެ.

އެއީ ދީނަށް ލޯބިކުރާ، ދީންވެރި ބައެއް

ދިވެހިންނަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ހިޔަލުން ހިޔާ ލިބި، ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމުންނަށް ވުމުގެ ސަބަބުން, ދީން ބާރުއަޅާ ރިވެތި ހުރިހާ ސިފަތަކަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންވާ ބައެކެވެ. ދިވެހިންގެ ކިބައިގައިވާ އެއްބައިވަންތަ، އެއްބައެއްވަންތަ ކަމުގެ އަސްލަކީ، މީގެ 9 ޤަރުނު ކުރިން ފެށިގެން އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި ހިދާޔަތާއި ނިޢުމަތް ލިބުން ކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ އެތައް ބަޔަކު މިއަދުވެސް އެކަމާމެދު ކަތި ނަޒަރަކުން ބަލަބަލައި ތިބިކަމެކެވެ.

އެއީ ފުރިހަމަ ތަރުބިއްޔަތެއް ލިބިފައިވާ ބައެއް

ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާވެސް ދިވެހިން ހާސް ތަފާތެވެ. މުޅަ ތަކެއްޗަށް ދާންދެން އަތު ޖެހުނު ކޮންމެ އެއްޗެއް ދިވެހިންނެއް ނުކާނެއެވެ. އެމީހުންނަކީ އަބުއި ބައެކެވެ. ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް އެކަމެއް ފަސޭހައިން ކުރުމަށް ވަކި އާލާތެއް ބޭނުންކުރެއެވެ. އެމީހުންގެ ކާބަފައިން ވަނީ މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކަށް މަގު ކޮށައިދީފައެވެ. ވަށައިގެން އޮތް މާސިންގާ ކަނޑުންވެސް ހިތުހުރި ވަރަކަށް މަސްބާނައެއް ނުހަދައެވެ. މަސްވެރިކަމުގައިވެސް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ދޮށީގެ ރީތި މަސްވެރިކަން އެމީހުން ވަނީ ތަޢާރަފްކޮށް، ދުނިޔެ ހައިރާން ކޮށްލާފައެވެ. ދިވެހިންގެ މި ހިތްގައިމު ނާޒުކު ވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އެމީހުން ތިބީ އަތުކުރި އޮޅާލައިގެންނެވެ. އެމީހުންނަކީ އަމިއްލަ ބަހެއް ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށްވެފައި އެބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރު އިސްކުރެއެވެ. އެކި ފަންތީގެ މީހުންނަށް އެކި ދަރަޖާގައި މުޢާމަލާތުކޮށް އުޅެއެވެ.

ދިވެހި ޒުވާނުންކޮޅެއް - ފޭސްބުކް

އެއީ ގުޅިގެން އުޅޭ، އުފާވެރި އާއިލާތަކެއް

ދިވެހި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ގެއާއި މުޖުތަމަޢުން އެމީހުންނާ އެކަށޭނަ ކަންތައްތަކެއް ހަވާލުކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ކެއްކުމަކީ އާންމު ދިވެހި ފިރިހެނުން ކޮށްއުޅޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކެއްކުމުގެ ހުރިހާ އާލާތެއް ހޯދައިދީ އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދެނީ ފިރިހެނުންނެވެ. އަބަދުވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އެއްވަރަކަށް ހިއްސާވެއެވެ. އިހުގައިވެސް މިކަން އޮންނަނީ މިގޮތަށެވެ. ރުކުން ރާ ބޭލުމުން އެރާ ކައްކައި އެއިން ހަކުރު ހިލުމައިގެން އުޅޭނީ އަންހެނުންނެވެ. ގެއަށް މަސް ގެނައުމުން އެމަސް ކައްކައި، ހިއްކުމުގެ މޭސްތިރިއަކީ އަންހެންމީހާއެވެ. މިހާރުވެސް އަންހެނުން ގޭގައި ތިބެގެންނާއި ބޭރަށް ގޮސްގެންވެސް އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމުގައި ފިރިހެނުންނަށް އެހީވެއެވެ. ކުދިން ބަލައި ބޮޑުކުރުމާއި ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގެ ޒިންމާއަކީ ދެމަފިރިން އެއްވަރަކަށް ޙިއްސާވާ ކަމަކަށް އޮންނަނީ ވެފައެވެ.

މި ހިމަނައިލީ ދިވެހިންގެ މިޒާޖާގުޅޭ މަދު ސިފަތަކެކެވެ. މިފަދަ ކިތަންމެ ސިފަތަކަކުން ދިވެހިންގެ ރީތި ނަން ވިރުވައި އެޅިދާނެއެވެ. މިއަދާ ހަމަޔަށްވެސް ދިވެހިންގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ހިތްހެޔޮކަމުގެ ރަން މެޑެލް އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް