ކ. މާލެ
|
1 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 16:07
ބޮޑު އީދާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައެއް ހަރަކާތްތައް
ބޮޑު އީދާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައެއް ހަރަކާތްތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
ދިވެހިންގެ އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑު ގެއްލުން
ބެހިގެންދަނީ ދީނާ ދުރަށް، ގެއްލިގެންދަނީ ދިވެހިންގެ އާދަކާދައާއި ސަގާފަތް
 
ދިވެހިވަންތަކަން ދިވެހި ހެދުންތަކުން ވެސް ދަނީ ގެއްލެމުން
 
ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން ޝޯވތައް ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްތަކުން ވެސް ޖާގަ ދީ ބާރުއެޅުމަކީ ގޯހެއް
 
ސްޓޭޖް ޝޯވތަކާއި، މާލި ޕެރޭޑްތަކުން ވެސް ފެންނަނީ މޮޑަރން ގޮތްތައް

ޒަމާންބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ކާބަފައިން ގެނެސްދިން ރީތި އާދަކާދައާއި ސަގާފަތް ދަނީ ގެއްލި، ނެތެމުންނެވެ. އާދަކާދައާއި ސަގާފަތް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުވެ، އޭގައިވާ ދިވެހި ގޮތްތައް ދަނީ ފަނޑުވަމުންނެވެ. އެކަމުގެ މިސާލުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުން ވެސް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ޒަމާން ބަދަލުވާ ވަރަކަށް މީހުން ކުރިއަރައި ދިއުމަކީ ދުނިޔޭގެ ތަބީއަތެވެ. ފިތުރަތެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ މާނައަކީ އެބައެއްގެ އަމިއްލަވަންތަކަން ނަގައިލުމެއް ނޫނެއްނުންތޯއެވެ! ނިމިގެން މިދިޔަ ބޮޑު އީދަށް ބަލައިލުމުން ވެސް މިފަދަ އެތައް މިސާލެއް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އީދުގެ އިތުރުން ވެސް، އެކިއެކި ހަފްލާތަކާ ގުޅިގެން، ދިވެހިވަންތަކަމާ ބީރައްޓެހި ކިތަންމެ މަންޒަރެއް، ބޮޑެތިވަމުން އަންނަ ކުދިންނަށާއި ޅަކުދިންނަށް ފެނުމަކީ ވަރަށް ދެރަކަމެކެވެ. މިހާރު ބާއްވާ ސްޓޭޖް ޝޯވތަކާއި، ބާއްވާ މާލި ޕެރޭޑްތަކުން ވެސް ފެންނަނީ މޮޑަރން ގޮތްތަކެވެ. ދިވެހިންގެ ރީތި ސަގާފަތް ދައްކައިދޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ދިވެހިވަންތަ މާލިތައް ވެސް ދަނީ މަދުވަމުންނެވެ. މިހާރު ބާއްވާ މާލިތަކުގައި ސިންދުރެއްލާ، ސްޕައިޑަރމޭންތަކުން މާލިތައް ރީތިވެފައި ފުރިހަމަވި ނަމަވެސް ފޫޅުދިގުހަންޑި، އާމިނާބީފަދަ މާލިތައް ނުފެނުމަކީ ދެރަ ކަމެކެވެ. އަދި އެކަމުގެ ފަޅުކަންވެސް ހަރަކާތްތަކުން ފެނިގެންދެއެވެ.

މިފަހަރު އީދާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކާއި ޝޯވތަކުގެ ވީޑިއޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުންތައް އަޅައިގެން މީހުން ނަށަމުން ދިޔައިރު، އެއީ މުޖުތަމައުގެ އާއްމު މިންގަނޑާއި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ފާޑުވެސް ކިޔާފައެވެ. އަދި ސްޓޭޖްމަތީގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ނަށަމުންދިޔައިރު ސްޓޭޖަށް އަރައި ބައެއް މީހުން އެމީހުން ކަރުގައި މާފައްޗާއި ފައިސާ ފަތި ވެސް ވަނީ އަޅުވާފައެވެ. އެފަދަ ކަންތައްތައް ހިތްވަރުދޭ ކަހަލައެވެ. މިފަދަ މަންޒަރުތަކަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ގައުމެއްގައި ފެނިގެން ނުވާނެ މަންޒަރުތަކެވެ. އީދު ފާހަގަކުރުން ދީނުގައި އޮންނަނީ ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަތިންނެވެ. މިފަދަ މާތް ދުވަހެއް ދީނުގައި ލައްވާފައިވާއިރު އެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ މި އަރައިގަންނަނީ ދީނާ ޚިލާފު އަމަލުތަކަކަށެވެ. ކަނޑައެޅިގެން މާތް ﷲ ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށެވެ. ލައްކައިން މިލިއަނުން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން މިފަދަ ޝޯވތައް ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްތަކުން ވެސް ޖާގަ ދީ ބާރުއެޅުމަކީ ގޯހެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ސްކޫލުތަކުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ވެސް މޮޑަރންވެ، ދިވެހިވަންތަކަން ދިވެހި ހެދުންތަކުން ވެސް ދަނީ ގެއްލެމުންނެވެ. ދިވެހި ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދޭ ޑްރާމާ ސިލްސިލާތަކުގައި ދިވެހި ބަސް މަސްހުނިކޮށްގެން ބޭނުންކުރެޔޭ ބުންޏަށް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އަދި ދިވެހިންގެ މާދަރީ ބަސް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހަމައެކަނި ދުވަހަކީ ސްކޫލުތަކުގައި ފާހަގަކުރާ ދިވެހި ދުވަހޭ ބުނުމުގެ ޖާގަވެސް އެބައޮތެވެ. ގިނަ ދުވަސްތައް ސްކޫލުތަކުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަމުންދަނީ މީގެ ކުރިން މިދެންނެވިހެން މޮޑަރން ގޮތަށެވެ. ދިވެހިވަންތަ ކަމެއް ނެތިއެވެ. ނަތީޖާއެއް ގޮތުން މިއަދު "ކަލޭ" ކިޔުން މުޖުތަމައުގައި ގިނަ މީހުން ބަލައި ނުގަތް ނަމަވެސް ޔޫ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ރީތި އާދައެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުން ވަރަށް ގިނައެވެ.

މިގޮތަށް މިކަންކަން ހިނގާނަމަ ދިވެހިންގެ އަތުން ގެއްލިގެންދަނީ ދިވެހިންގެ ރީތި އަދާކާދައާއި ސަގާފަތެވެ. ދުނިޔޭގެ ކުލަތަކުގައި ޖެހި ނޭގި ނަމަވެސް ދެވެނީ ދީނާ ދުރަށެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފު ކަންކަން ހުއްޓުވައި، ދިވެހި ރީތި ސަގާފަތް ދިރުވައި އާލާކުރަން ބަޔަކު މިއަދު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. ދިވެހިންގެ އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުމަކީ ހުރިހާ ދިވެހިންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށްވާއިރު، މިކަމުގައި ހުރިހާ ދިވެހިން އިސްނަގަންޖެހެއެވެ. އެހެންނޫނީ މާދަމާގެ ޖީލު ހިތަށް ތަސައްވުރު ނުކުރެވޭ ދެރަ ލަދުވެތި ހާލަތަށް ވެއްޓިގެން ދިއުމަކީ ދުރުގައި އޮތް ކަމެއް ނޫނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
20%
0%
0%
0%
0%
80%
ކޮމެންޓް
2 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 08:01
އަހުމަދު
ދިވެހި ބަސް މިކްސް ކުރަނީ ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރުން ތިޔަ ބުނާ ކަންތައްތައް ޕްރޮމޯޓް ކޮށް ދުރަށް ދައްކަނީވެސް ޓީވީ އިން
1 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 19:54
ޫެރީޝް
މީޑިޔާތައް މިކަމުގެ ޒިންމާނަގަންޖެހޭނީ.