ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 19:09
އާރް.ޓީ.އެލްގެ ޚިދުމަތް
އާރް.ޓީ.އެލްގެ ޚިދުމަތް
އެމްޓީސީސީ
އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް
ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އާރުޓީއެލް ފެރީ ހުވަދު އަތޮޅުގައި ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް އަންނަނީވަމުން: އާޒިމް
 
މިހާރުވެސް އެމްޓީސީސީގެ ޓީމުތައް ހުވަދު އަތޮޅަށް ދަތުރުކޮށް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު އަންނަނީ ދެމުން

ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި ގއ އަދި ގދ އަތޮޅުގައި ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް) ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ފެށުމަށް އެމްޓީސީސީން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު މިހާރު އެކަމުގެ ތައްޔާރީތައްވަމުން އަންނަކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުވަދު އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ޓީމުތައް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ހުވަދު އަތޮޅަށް ދަތުރުކޮށް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީންވެސް ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކޮށް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން މިހާރުވެސް އެމްޓީސީސީގެ ޓީމުތައް ހުވަދު އަތޮޅަށް ދަތުރުކޮށް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ދެމުންދާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު އެމްޓީސީސީގެ ޓީމުތައް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް އާރުޓީއެލް އާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތުދެމުންދަނީ. ރޫޓްތައް ހުންނާނެ ގޮތާއި އެޕްލިކޭޝަނުން ބުކްކުރާނެ ގޮތާއި. މިހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ދެމުން މިހާރު އެދަނީ.
އާދަމް އާޒިމް/ އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ދާ ގޮތުން ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ހުވަދު އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑުކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ފޭސް 1 ގެ ދަށުން، ޒޯން 1 ގެ ހއ. ހދ. އަދި ށ. އަތޮޅަށް މިހާރުވަނީ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް ސްޕީޑް ފެރީގެ ޙިދުމަތް ދޭން ފެށިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޅ އަތޮޅުގައި ވެސް މި ހިދުމަތްވަނީ ދޭން ފަށާފައެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ފޭސް 2 އަދި ފޭސް 3 ގައި 17 އަތޮޅަށް ޚިދުމަތް ދޭންފެށި މުޅި ރާއްޖެ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގައަކުން ގުޅާލެވިގެންދާނެއެވެ. މިއީ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ޚިދުމަތެކެވެ.

އާރް.ޓީ.އެލް ސްޕީޑް ފެރީގެ ޙިދުމަތް 6 ޒޯނުގައި ފެށިގެން ދާއިރު، ޒަމާނީ ފެރީގެ ޙިދުމަތް ދޭ 82 އުޅަނދެއް އޮންނާނެއެވެ. 188 ފެރީ ޓާރމިނަލް ހުންނާނެއެވެ. އަދި މި އުޅަނދުތަކަށް ޙިދުމަތް ދޭނެ ބޯޓުޔާރޑު ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ.

މުޅި ރާއްޖެ ކަނޑުމަގުން ގުޅާލެވޭ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް) ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ޚިދުމަތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުފުޅެކެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން، "އިންޓަރގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯރކް" މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކުރީ 17 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
20%
0%
20%
0%
60%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ