ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 07:37
ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ލަކްޓޯ ޑަލިކް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި
ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ލަކްޓޯ ޑަލިކް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ފައިނަލްގައި ސްޕެއިންނާ ދެކޮޅަށް "ޓަފް" މެޗެެއް ކުޅުމަށް ކްރޮއޭޝިއާ ތައްޔާރު
 
ނެދަލެންޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ދެއްކީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުމެއް، ސްޕެއިންގެ ކޮލެޓީ އެނގޭއިރު ބޭނުންވަނީ އެމީހުންނާ ވާދަކުރަން

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ސްޕެއިންނާ ދެކޮޅަށް "ޓަފް" މެޗެއް ކުޅުމަށް ކްރޮއޭޝިއާ ޓީމު އޮތީ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލަކްޓޯ ޑަލިކް ބުނެފި އެވެ.

ފައިނަލްގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޑަލިކް ބުނީ، މިއީ ފިފްޓީ ފިފްޓީ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުރިން ކުޅުނީ މުޅިން އެހެން މެޗެއް ކަމަށާއި، ފައިނަލް މެޗަކީ ކުރީ މެޗަށްވުރެ ބޮޑުތަނުން ތަފާތު މެޗެއް ކަމަށެވެ. ޑަލިކް ބުނީ މިއީ ސެމީ ފައިނަލްގައި ކުޅުނު ހަތަރު ޓީމުގެ ވާދަވެރިކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ފައިނަލް ވާނީ މުޅިން އެހެން ވާދަޔަކަށް ކަމަށެވެ. ސެމީ ފައިނަލްގައި ކްރޮއޭޝިއާ އިން ދެއްކި ކުޅުމާއެކު އެމީހުންނަކީ ފޭވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި ދެކެންތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ޑަލިކް ބުނީ، އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި ފޭވަރިޓުންނަކީ ކްރޮއޭޝިއާ ނޫން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކްރޮއޭޝިއާ އަށް ފައިނަލަށް އާދެވުނީ ކުޅުންތެރިން ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ފައިނަލްގައި ވެސް އެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ކުޅުންތެރިން ކިބައިން އެދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ އައު ކޯޗާއެކު ސްޕެއިން އިން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ތިން މެޗުގައި ވެސް އެމީހުންގެ ކުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށެވެ. ޑަލިކް ދެކޭ ގޮތުގައި އަދި ވެސް ސްޕެއިން އިން ކުޅެމުން އަންނަނީ އިދިކޮޅު ޓީމުތަކަށް ދުއްތުރާ ވާނެ ވައްޓަފާޅިއެއްގަ އެވެ. ނަމަވެސް ސްޕެއިންނާ ދެކޮޅަށް ކްރޮއޭޝިއާ އަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ކުރެވޭނެކަން ފާހަގަކޮށް ޑަލިކް ބުނީ، ކްރޮއޭޝިއާގެ ކުޅުންތެރިން ފަރާތުން ސަމާލުކަން އިންތިހާ އަށް ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ސްޕެއިން އަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭ، ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓީމެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ސްޕެއިންގެ އެޓޭކުގައި އަލްވާރޯ މޮރާޓާ އަކީ ނުރައްކާތެރި ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، ދެން ވެސް ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް ޑަލިކް ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ސެމީ ފައިނަލްގައި ނެދަލެންޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ކްރޮއޭޝިއާ އިން ދެއްކި ކުޅުން ފައިނަލްގައި ސްޕެއިންނާ ދެކޮޅަށް ދައްކައިފި ނަމަ، ސްޕެއިން އަށް އެތައް ގޮތަކުން އުނދަގޫވާނެ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ނެދަލެންޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ދެއްކީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، ސްޕެއިންގެ ކޮލެޓީ އެނގޭއިރު ބޭނުންވަނީ އެމީހުންނާ ވާދަކުރަން ކަމަށެވެ.

ކްރޮއޭޝިއާ އިން އަންނަނީ މިފަހުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތެއްގައި ރަން މެޑަލް ހޯދުމަށް ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ރަޝިޔާގައި ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރިއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް މުބާރާތުން ވަނީ ތިން ވަނަ ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް