ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 12:27
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކަންއާއެކު
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކަންއާއެކު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޝާހިދު އެމެރިކާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ޝާހިދު، އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިންޑޯ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި ސުލްހައާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކެންއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ މުހިންމު ވައުދު ފާހަގަކޮށް، ރާއްޖެއާއި އެމެރިކާއިން ވެސް އެމީހުންގެ ވެރިރަށްތަކުގައި ރެޒިޑެންޓް އެމްބަސީތައް ގާއިމް ކުރަން ނިންމާފައިވާ މުހިންމު ދަނޑިވަޅެކެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދާއި ސެކްރެޓަރީ ބްލިންކެންގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކުގައި އިންޑޯ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި ސުލްހައާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއާއި އެމެރިކާއިން ވަނީ ގަވާއިދުތަކަށް ބިނާކޮށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ނިޒާމެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން ގަބޫލުކޮށް، ސަރަހައްދީ ހަމަޖެހުމާއި، ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި، ސުލްހަ ކުރިއެރުވުމަށް ވައުދުވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ އެމެރިކާގެ ޔުނިވާސިޓީތަކުގައި ކިޔަވަން ދިވެހިންނަށް މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެން، ކިޔެވުމުގެ އެކި ދާއިރާތަކުން އެކަޑަމިކް އެކްސްޗޭންޖްތަކާއި، ސްކޮލަރޝިޕްތަކާއި، އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ އެމެރިކާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް ވިސާ މާފުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ، މިއީ މީހުންނާއި މީހުންނާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިފަދަ ގުޅުންތައް އިތުރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ސެކްރެޓަރީ ބްލިންކެން ގަބޫލުކުރައްވައި، ރައްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާގެ އުސޫލުތައް ސްޓްރީމްލައިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް އެމެރިކާއިން ހޯދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވިއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ސަގާފީ ބަދަލުތަކާއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި، ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް އިތުރުވެ، ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެއެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި މޫސުމާބެހޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ލީޑަޝިޕަށް ސެކްރެޓަރީ ބްލިންކެން ވަނީ ތައުރީފު ކުރައްވާފައެވެ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ތިމާވެށީގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ޙިއްޞާއެއްގެ ގޮތުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ޑިޕްލޮމެސީގައި ސަރުކާރުން ކުރި ލީޑަޝިޕެއް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް