ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 12:23
ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ޑަލިކް
ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ޑަލިކް
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ފަހަތުން އަރައި މެޗު އަނބުރާލި ގޮތާމެދު ޑަލިކްގެ ތައުރީފު ކުޅުންތެރިންނަށް
ފުރަތަމަ ހާފު ފަށައިގެން ކުރީކޮޅު ކްރޮއޭޝިއާ އަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނު ނަމަވެސް، މެޗުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އެކަން ބަދަލުވެގެން ދިޔަ

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ފަހަތުން އަރައި މެޗު އަނބުރާލެވުނީ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ލަކްޓޯ ޑަލިކް ބުނެފި އެވެ.

ނެދަލެންޑްސް މައްޗަށް ކުރި ހޯދި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޑަލިކް ބުނީ، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް އިން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދި ނަމަވެސް. ކްރޮއޭޝިއާ އިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިތްވަރު ދޫކޮށްނުލާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ފުރަތަމަ ހާފު ފަށައިގެން ކުރީކޮޅު ކްރޮއޭޝިއާ އަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނު ނަމަވެސް، މެޗުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އެކަން ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކްރޮއޭޝިއާ އިން ލީޑު ނަގާފައި ވަނިކޮށް މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު އަނެއްކާ ވެސް އެއްވަރުވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ސިފަ ކުރި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިތުރު ވަގުތުގައި ވެސް ކުޅުންތެރިން ވަނީ އެމީހުންގެ ފެންވަރު ދައްކާފައި ކަމަށާއި، ސެމީ މެޗުން ލިބުނީ ފުރިހަމަ މޮޅެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މީގެ ކުރިން ކްރޮއޭޝިއާ އަށް ލޯ މެޑަލް އަދި ރިހި މެޑަލް ހާސިލް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ޑަލިކް ބުނީ، އުންމީދަކީ މި މުބާރާތަކީ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ފައި ހަރުކޮށްލެވޭނެ މުބާރާތަކަށްވުން ކަމަށެވެ. ނެދަލެންޑްސްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި، އެ ޓީމުގެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުންގެ ހާޒިރުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އިން ހޯދި މޮޅަކީ، އެ ޓީމުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭ ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް ވެސް ޑަލިކް ދެކެ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުރިއަށް އޮތީ ފައިނަލް ކަމަށާއި، ފައިނަލްގައި ކޮންމެ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހުނު ނަމަވެސް ކްރޮއޭޝިއާ އަށް ބިރުވެރިކަމެއް އޮތް ކަމަށް ނުދޭ ކަމަށެވެ.

ޑަލިކްގެ އިތުރުން ކްރޮއޭޝިއާގެ ކެޕްޓަން އަދި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ލޫކާ މޮޑްރިޗް ބުނީ، ވޯލްޑް ކަޕާއި، އެހެނިހެން މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް ކްރޮއޭޝިއާ އިން މިހާތަނަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޓީމަށް މަދުވަނީ ރަން މެޑަލެއް ކަމަށާއި، އެ ދިމާލަށް ޓީމު ދަތުރު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރުގެ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް