ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 16:33
ގުރައިދޫގައި ހުންނަ، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
ގުރައިދޫގައި ހުންނަ، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
ޕީއެސްއެމް
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓާ މީހެއްގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ނެގި މުވައްޒަފު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި
 
މައްސަލަ ބަލައި ނިމުމުން، އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ
 
މައްސަލަ އިތުރަށް ދަނީ ބަލަމުން

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓާ ބަލި މީހެއްގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ނެގި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފު ސަސްޕެންޑުކޮށްފިއެވެ.

ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓާ މީހެއްގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމުގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައިވާއިރު، މިކަމާ ގުޅިގެން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލަމުންދާކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން، މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފު މަސައްކަތުން އެކަހެރިކޮށްފައި ވާކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. މައްސަލަ ބަލައި ނިމުމުން، އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން، މުވައްޒަފާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނަމަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓާ މީހެއްގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގާފައި ވީނަމަވެސް، ނެގީ ކިހައި އަދަދެއްކަމެއް އެނގިފައެއްނެތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް