ކ. މާލެ
|
10 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 23:00
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާކުރުން
ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކުނި މެނޭޖްކޮށްގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާކުރީ ތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރު ދިނުމަށް ފަހު - އީޕީއޭ
 
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާކުރީ 08 ޖޫން 2023ގަ
 
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެތަނަށް ކުނިއަޅާފައިވާކަން އެކި ތާރީޚްތަކުގައި އީޕީއޭގެ މުވައްޒަފުން އެ ސަރަޙައްދަށް ގޮސް ބަލާ ކަށަވަރުކޮށްފައިވޭ
 
މާލޭ އެދުރުހިޔާ އިރުމަތީ ފަރާތުން އޮންނަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިމަށް ކުނި އަޅާ މައްސަލަ އާއްމުން ވަނީ އީޕީއޭ އަށް ހުށަހަޅާފައި

ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކުނި މެނޭޖްކޮށްގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާކުރީ ތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރު ދިނުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް އެންވައިރޮމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

މި ހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު މާލޭ އެދުރުހިޔާ ކައިރީގައި އޮންނަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިމަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ކުނި އަޅަމުންދާތީ 45,500.00ރ (ސާޅީސް ފަސްހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އިން އެ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާކުރުމަށް އީޕީއޭއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އީޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ނައީމް ވިދާޅުވީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން އެ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށް އެކަން ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޖޫރިމަނާކުރިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އަދިވެސް އެކަން ހުއްޓުނުކަމަށް ބުނެވެން ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭ އެދުރުހިޔާ އިރުމަތީ ފަރާތުން އޮންނަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގިނަ އަދަދަކަށް ކުނި އަޅާ މައްސަލަ އީޕީއޭ އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޢާންމުންވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަންގަވަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނެގުމަށާއި، ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވެސް އީޕީއޭއިން އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ނައީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އީޕީއޭއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މާލޭ އެދުރުހިޔާ އިރުމަތީ ފަރާތުން އޮންނަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިމަށް ކުނިއަޅާފައިވާކަން އެކި ތާރީޚްތަކުގައި އީޕީއޭގެ މުވައްޒަފުން އެ ސަރަޙައްދަށް ގޮސް ބަލާ ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ މާލޭ އެދުރުހިޔާ އިރުމަތީ ފަރާތުން އޮންނަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގިނަ އަދަދަކަށް ކުނި އަޅާކަމުގެ ޝަކުވާ އެ އެޖެންސީއަށް ލިބުމާއި ގުޅިގެން އެ އެޖެންސީން އެ މައްސަލަ ބަލާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އީޕީއޭ އާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު ލިޔެކިޔުންތަކުން އެ އެޖެންސީއަށް އެނގުނު ގޮތުގައި މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުނި އަޅާފައި ހުންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބޭކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން އެތަންތަނަށްގޮސް ކުނި ނަގައި ސާފުކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ވެސް އީޕީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ނަގާ ކުނި، ވެމްކޯގެ ސައިޓް ބަންދު ގަޑިތަކުގައި (ރޭގަނޑު) މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މާލޭ އެދުރުހިޔާ އިރުމަތީ ފަރާތުން އޮންނަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިމުގައި ބަހައްޓާ، ހެނދުނު އެ ކުނިތައް އުކާލާ ކަމަށް އީޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންކަމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/93 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު 2013/R-58 (ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޖޫރިމަނާކުރަން އީޕީއޭއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އީޕީއޭއިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވަނީ ޖުމްލަ 45,500.00ރ (ސާޅީސް ފަސްހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އިންނެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާކުރީ 08 ޖޫން 2023ގައެވެ. ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އެޖެންސީއަށް ދެއްކުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އަދި ހަމައެހެންމެ މާލޭ އެދުރުހިޔާ އިރުމަތީ ފަރާތުން އޮންނަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިމަށް ކުނިއެޅުމާއި ޖަމާކުރުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭނަމަ ގަވާއިދު ނަންބަރު 2013/R-58 (ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް