ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 18:49
ދިއްދޫގައި އިމާރާތްކުރާ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް މިނިސްޓަރ ޑރ.އިބްރާހީމް ޙަސަން ބައްލަވާލައްވަނީ
ދިއްދޫގައި އިމާރާތްކުރާ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް މިނިސްޓަރ ޑރ.އިބްރާހީމް ޙަސަން ބައްލަވާލައްވަނީ
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ދިއްދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް
ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ ދިއްދުއަށް
 
މިއީ މި ސަރަޙައްދުގެ ޒުވާން އާބާދީއަށާއި އިޤްތިޞާދަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް
 
ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް އޮޕަރޭޝަނަލައިޒް ކުރުމުގެ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުން، ދިއްދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރެއްވި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ހއ.ދިއްދޫގައި ގާއިމުކުރާ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހީމް ޙަސަން ދިއްދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް އޮޕަރޭޝަނަލައިޒް ކުރުމުގެ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުން، ދިއްދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މިސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއް އަމާޒުކަމަށާއި، އެންމެ ދަތިވެގެންދިޔަ ކޮވިޑުގެ ދުވަސްވަރުގައި ވެސް ތަޢުލީމަށް ކުރައްވާ ހޭދަ މިސަރުކާރުން ހުއްޓަވައިނުލައްވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަދި މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލާއި މި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ފެށުނީއްސުރެ ދެއްވަވަމުން ގެންދަވާ އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ އެކަމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ދިއްދޫއާއި އަތޮޅުގެ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ ޒުވާނުނުންނަށް މި އިންސްޓިޓިއުޓުން ފެންވަރު ރަގަޅު މަސައްކަތުގެ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިބިގެންދިއުމަކީ އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާ ފޮނި އުއްމީދެއްކަމަށާއި، މިކަން ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ މިއީ މި ސަރަޙައްދުގެ ޒުވާން އާބާދީއަށާއި އިޤްތިޞާދަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ދިއްދޫ ކައުންސިލުން އެންމެ އެދޭގޮތަށް އެރަށުގައި ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދިއްދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލޮޖް ޕްރޮޖެކްޓުކަން، ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ވަޙީދާއި ކައުންސިލުގެ އެހެނިހެން މެންބަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތާއި ހަލުވިމިނާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، މި ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުނީއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާ އާއި ޚިޔާލު އަބަދުވެސް ހޯއްދަވައި ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރައްވައި ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުގައި ކިޔަވައިދޭނެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސިނާއީ ދާއިރާތަކުގައި އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކާއެކު ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަނެއް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން، ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. މިވަގުތު ރަށަށް އެންމެ މުހިއްމުވެފައިވާ، މަސައްކަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މި ޑިސްކަޝަންގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދާއި ދިއްދޫ ކައުންސިލުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ހއ.ދިއްދޫގައި ގާއިމުކުރާ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. އެގޮތުން ކޮންކްރީޓް ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ނިމި، ރޭނުމާއި ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ވެސް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގަން ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާއިރު، ކިޔަވައިދޭނެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

މިގޮތުން، "މީރީ" ޕްރޮޖެކްޓުން ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި، ސްޓޭޓް-އޮފް-ދި-އާރޓް އައި.ސީ.ޓީ ލެބް ފަދަ ލެބޯޓަރީތަކަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމެންޓް އަދި ފަރުނީޗަރު ހޯދުމުގެ ޕްރޮކިޔުމެންޓް މަސައްކަތްތަކުގެ ބައެއް ބިޑް ކުރެވި، އަނެއްބައި މަސައްކަތްތައް ވަނީ އެވޯޑްކުރެވިފައެވެ. ދިއްދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގޮސްފައިވާ މިންވަރު ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ ޑރ.އިބްރާހީމް ޙަސަންގެ އަރިހުގައި މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ވަޙީދާއި  ދިއްދޫ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް