ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 14:37
މުހައްމަދު ދީދީ (ތުއްބީގެ މުހައްމައިދީ)
މުހައްމަދު ދީދީ (ތުއްބީގެ މުހައްމައިދީ)
ޓްވިޓަރ
މުހައްމަދު އިބްރާހީމްދީދީ އަވަހާރަވުން
މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެ އާއިލާއަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
 
ދައުލަތަށް 43 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވޭ
 
އަވަހާރަވީ އުމުރުފުޅުން 86 އަހަރުގައި
 
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ އަކީ ގައުމަށާއި އަދި ޚާއްސަކޮށް އައްޑޫއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެއް

ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ (ތުއްބީގެ މުހައްމައިދީ) އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެ އާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ އަކީ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ އާއި ހިތަދޫ މެދުދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި ސިފައިންގެ ކުރީގެ ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ދީދީގެ ބައްޕާފުޅެވެ. އުމުރުފުޅުން 86 އަހަރުގައި މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ އަވަހާރަވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ސ. ހިތަދޫގައެވެ.

Advertisement

މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ އަކީ ގައުމަށާއި އަދި ޚާއްސަކޮށް އައްޑޫއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތަށް ޖޫން 13، 1964 ގައި ނުކުމެވަޑައިގެން ހިތަދޫ ކުޑަކަތީބުގެ މަޤާމު ފުރުުއްވާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ ވަނީ އައްޑޫގެ ތަރައްގީ އަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއްކޮށްދެއްވާފައެވެ. އައްޑޫގެ ގައުކެޑި އާއި ހަންކެޑެ ގުޅައިލުމަށް އެޅި ފާލަމަކީ، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ ކުޑަކަތީބުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ސީދާ އޭނަގެ ބެއްލެވުމާއި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން އޮވެގެން ކުރެއްވި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް މަސައްކަތްޕުޅެވެ.

ދައުލަތަށް 43 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ އަކީ ހިތަދޫ ކަތީބުކަމާއި، ހިތަދޫ ބޮޑުކަތީބުކަމާއި، އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިކަމާއި، އައްޑޫގެ އަތޮޅުވެރިކަން ކުރައްވައިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭގެ ފަހުން ރާއްޖެތެރޭގެ ޚާއްޞަ އެހީތެރިޔާކަމާއި، ރާއްޖެތެރޭގެ ވަކީލުކަމުގެ މަގާމު ވެސް އަދާކުރެއްވިއެވެ.

މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީއަށް ވަނީ 2021 ގައި ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ވެސް ލިބިވަޑައިގަންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް