ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 11:56
އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު
އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު
ރާއްޖެ އެމްވީ
ނިހާންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން
ނިހާންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހު
 
އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9 ޖަހާއިރު

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ފަސް ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުން އާދިއްތަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

މިމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9 ޖަހާއިރުއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހުށައަޅާފައިވާ ދައުވާތައް މައުޟޫއީ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަލީ އާދަމް ނިންމެވީ 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އުފުލީ ހަ ދައުވާއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ތިން ދައުވާ އާއި ރިޝްވަތަށް އެދުމުގެ ދެ ދައުވާގެ އިތުރުން، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއެވެ.

Advertisement

އޭގެ ތެރެއިން ރިޝްވަތުގެ ހިފުމުގެ ކުށުގެ އެއް ދައުވާ ދައުލަތުން ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ. މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ކުރިއަށް ދިޔައީ ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޝަރީއަތުން ނިންމި ގޮތް ހާމަކުރުމެވެ. މި މައްސަލައިގައި ނިހާންގެ ފަރާތުން ދިފާއީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ނަން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާހިލު އާއި ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްގެ އިތުރުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް އާއި، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޙްލޫފް ފަދަ ބޭބޭފުޅުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ނިހާންގެ ދިފާއީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަލީ އާދަމް ނިންމަވާފައި ވަނީ ދިފާއީ ހެތްކަކަށް ރައީސް ސާލިހުގެ ނަން ބަލައިނުގަތުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޝަމީމާއި މަހްލޫފް ދިފާއީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގާޒީ ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ހެކިންގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި އޭރު އުޅުއްވި ބައެއް މެންބަރުންނެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް