ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 11:29
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިޙު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިޙު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް
މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ އެ މުޖުތަމައެއް ހަރަކާތްތެރިކުރުވާ މައި އިންޖީނު: ރައީސް ސާލިޙު
 
މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އަމާޒަށް ވާސިލުވުން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ
 
ތިމާވެއްޓަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދޭން ޖެހޭ
 
ޑިމޮކްރެސީގެ ހަމަތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ވެސް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނީ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ އެ މުޖުތަމައެއް ހަރަކާތްތެރިކުރުވާ މައި އިންޖީނު ކަމަށާއި، އެ އިންޖީނު ހިނގާ ވަރަކަށް އެ މުޖުތަމައެއްގެ ހަކަތަ އިތުރުވެ ބުންވަރު ގަދަވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސާލިޙު މިހެން ވިދާޅުވީ ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

ރައީސް ސާލިޙު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މުޖްތަމައެއްގައި ވެސް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ އެ މުޖުތަމައެއް ހަރަކާތްތެރިކުރުވާ މައި އިންޖީނު ކަމަށާއި، އެ އިންޖީނު ހިނގާ ވަރަކަށް، އެ މުޖުތަމައެއްގެ ހަކަތަ އިތުރުވެ ބުންވަރު ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ. އެ މުޖުތަމައެއްގެ އިގްތިސާދީ މިސްރާބު އަމާން އައްސޭރިއަކަށް ސީދާކޮށްދިނުމުގައި ވެސް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސާލިޙު ވިދާޅުވީ ޑިމޮކްރެސީގެ ހަމަތައް ނަގަހައްޓައި ދެމެހެއްޓުމުގައި ވެސް އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނީ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ކަމަށާއި، އިންސާނީ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް އެބައެއްގެ ތެރޭގައި ހިންގައިދޭ މައި ތަނބަކީ ވެސް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ކަމަށެވެ.

ބަދަލަކަށް އެދިގެން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އުފުލި އަޑުތައް، ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ފޮޅުވަތްތަކުގައި ލިޔެވިގެން ދިޔައީ، މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުންވެސް ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްގެން. އެއީ ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތް. މިއަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިއަންނަނީ އެފަދަ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކަކަށް އަޑު އުފުލަމުން. އެއް ކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުން. އުސް ބިންތަކާ ޚިލާފަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅެމުން މިއަންނަނީ، ވަރަށް ތިރި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގައި. މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ކުރިމަތިވާ ހާދިސާތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ސީދާ ގޮތުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތަކެއް.
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ތިމާވެއްޓަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދޭން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ސާލިޙު ވިދާޅުވީ އެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށް، ރާއްޖޭގެ މާހައުލީ ނިޒާމު ހަލާކުވިޔަ ނުދީ ދިރުވައި ބެލެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި، ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކަށްޓަކައި ވެސް، މި ވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ވާޖިބެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސާލިޙު ވިދާޅުވީ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އަމާޒަށް ވާސިލުވުން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް މިވަގުތު ދޭންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ، އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓައިލުން ކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި އެންމެން ބައިވެރިވެގެން ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފެށުމުގެ ވަގުތު ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ އެވޯޑް ހާސިލްކުރި 10 ޖަމްޢިއްޔާއަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެވޯޑް ހާސިލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރޭގައި، މުޖްތަމައުގައި ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ އަދި އެހާމެ އަގު ހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ހިންގަމުން އަންނަތާ ވަރަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއްވީ ޖަމްއިއްޔާތައް ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ އޭގެތެރޭގައި މީގެ 43 އަހަރު، 39 އަހަރު، 27 އަހަރު އަދި 25 އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމްއިއްޔާތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ދެމުން އަންނަ ވަރަށް ހަގު ޖަމްއިއްޔާތައް ވެސް ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާތަކަަށް ދެވުނު އެވޯޑުތަކަށް އިޝާރަތްކުރައްވައި ރައީސް ސާލިޙު ވިދާޅުވީ މި އެވޯޑްގެ އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކީ، އިޖްތިމާއީ ގޮތުން މުޖުތަމައު ބާރުވެރިކުރުވުމަށް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ކުރާ ކަންކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުން ކަމަށާއި، މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުވުމުގައި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން އަދާކުރާ މުހިންމު ދައުރާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި ދަރުމަވެރި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ނަމޫނާ ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި އަގު ވަޒަންކުރުމަކީ ވެސް މި އެވޯޑްގެ ވަރަށް މުހިންމު މަގުސަދެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް