ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 22:24
ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑް ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑް ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑް
ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑް 10 ޖަމިއްޔާއަކަށް
 
އިޖްތިމާއީގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ތަފާތު ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްކުރި ޖަމިއްޔާތަކަށް އެވޯޑް ދީފައިވޭ

ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑް 10 ޖަމިއްޔާއަކަށް ދީފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އޮތް އެވޯޑް ހަފްލާގައި ޖަމިއްޔާތަކަށް އެވޯޑްތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހެވެ.

މި އެވޯޑަކީ، އިޖުތިމާއީގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން، ޖަމިއްޔާތައް ނިސްބަތްވާ މުޖުތަމައުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ނަމޫނާ ދައްކުވައިދޭފަދަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ޖަމިއްޔާތަކަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ދިން އެވޯޑެކެވެ.

އެވޯޑްތައް ލިބުނު ޖަމިއްޔާތަކާއި ދާއިރާތައް:

  • އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، އެ ފަރާތްތައް ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ އެވޯޑް: ސަދަން ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
  • ހާއްސަ އެހީގެ ދާއިރާ އެވޯޑް: ކެއަރ ސޮސައިޓީ
  • ތައުލީމީ ދާއިރާ އެވޯޑް: އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން
  • ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދަތަކާއި ތާރީހީ ތަރިކަ އަދި ދިވެހި ބަސް ދިރުވުމުގެ އެވޯޑް: ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދަބީ ޅެންވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ
  • ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ އެވޯޑް: ނައިފަރު ޖުވެނައިލް
  • ސިއްހީ ދާއިރާ އަދި ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެވޯޑް: އޭޖްޑް ކެއަރ މޯލްޑިވްސް
  • ސްޕެޝަލް ރެކޮގްނިޝަން އެވޯޑް: ޖަމިއްޔަތުއް ތައާވުން، ޑޭލައިޓް ކްލަބް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކައުޓް ޖަމިއްޔާ، ގާލް ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑް ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑް ހަފްލާގެ ތެރެއިން

ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑަކީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މުޅިން އަލަށް ތައާރަފުކޮށްފައިވާ އެވޯޑެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވެއްޖެ
ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި، އަޤްސާ މިނިވަންކުރުމުގެ ޖިހާދުގައި ރާއްޖެއިން ހިތާއި ރޫޙުން ބައިވެރިވެ، ސަހަރޯވެރިވާނެ: ރައީސް
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
ސިޑްސް ކޮންފަރެންސަށް ރާއްޖޭން 16 ބޭފުޅުންގެ ވަފްދެއް ދިޔަ، ޚަރަދަށް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފި
ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް ހަބީބާ އައްޔަންކޮށްފި