ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 03:15
ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަންނުވެރި ޒުވާނުން އުފެއްދުން
މާކެޓް އޮތް ދާއިރާތައް ބަލައި ފަންނުވެރި ޒުވާނުން އުފެއްދުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ޕޮލިޓެކްނިކް
 
އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް ޑިވަލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ
 
ޗައިލްޑް ކެއަރ ސެންޓަރެއް ވެސް ގާއިމްކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ރާއްޖޭގައި މާކެޓް އޮތް ދާއިރާތައް ބަލައި، އެ ދާއިރާތަކުން ފަންނުވެރި ޒުވާނުން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ޑިރެކްޓަރު ސަންފާ އަރުޝިދާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް ގިނަ ކޯސްތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި، މިހާރު 600ށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން އެކި ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ދަރިވަރުން ނެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ސަންފާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކާއި، ޑިވަލޮޕްމެންޓަށް މުހިންމު ދާއިރާތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ ދާއިރާތަކަށް ދަރިވަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދާއިރާތަކާއި ގުޅޭ ހުނަރުވެރި، ފަންނުވެރި ޒުވާނުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަންފާ ވިދާޅުވީ ވޯލްޑް ބެންކްގެ އެހީއާއެކު ޚާއްސަ ލެބެއް ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެއީ މުޅިން އައު ތަޖުރިބާއަކަށްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޗައިލްޑް ކެއަރ ސެންޓަރެއް ވެސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި، އެ ތަން ވެގެންދާނީ ކިޔަވަން އަންނަ ދަރިވަރުންގެ ދަރިންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެތަނަކަށް ކަމަށެވެ. އެ ސެންޓަރު ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާނީ ތަމްރީން ހިންގޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް ޑިވަލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ކުރިން ޕޮލިޓެކްނިކްގައި އިންދާއިރާއެއް ނޫން. ހުނަރުގެ ވަރަށް މަދު ދާއިރާއެއް ހަގީގަތުގައި މިހުރީ. މިހާރު މިއަންނަނީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ ފުޅާވަމުން. އޭގެ 12 ކޯހެއް ޑިވަލޮޕް ކުރެވިގެން އިއުލާން ކުރަމުން މިދަނީ. މީގެ އިތުރުން އޭއާރްބީއާރް ސްކޭޓް އޮފް އާޓް ހަމަ ލެބެއް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވިގެންދާނެ. އެއީ ވެސް އިތުރު ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ދަރިވަރުންނަށް ކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ތަފާތު ޚިދުމަތެއް ތަފާތު ގޮތަކަށް ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭނެ. އެއީ މިނީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވޯލްޑް ބެންކްގެ އެހީއާއެކު ޑިވަލޮޕްވެގެން އަންނާނެ ލެބެއް
ޑިރެކްޓަރު ސަންފާ އަރުޝިދާ / ޕޮލިޓެކްނިކް

ސަންފާ ވިދާޅުވީ ސްޓޭކް ހޯލްޑާސްއާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަހަރުން އަހަރަށް ކޯސް ހަދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާކަމަށް ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް