ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 13:47
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ހާޝިމް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ހާޝިމް
އެމްޓީސީސީ
ލެކްޗަރާއިންގެ މުސާރަ
ލެކްޗަރާއިންގެ މުސާރައަށް އައީ އުއްމީދު ކުރި ވަރަށްވުރެވެސް ހެޔޮ ބަދަލެއް: ޕޮލިޓެކްނިކް
މި އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކު އެންމެ ކުޑަ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވެސް 25،000 ރުފިޔާ ލިބޭ
ކްޗަރާ އިންގެ މުސާރަބޮޑު ނުވާތީ އެކަމާގުޅޭގޮތުން މީގެ ކުރިން ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ލެކްޗަރާއިންގެ މުސާރައަށް އައި ބަދަލުތަކަކީ އުއްމީދު ކުރި ވަރަށްވުރެވެސް ހެޔޮ ބަދަލެއްކަމަށް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ހާޝިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހާޝިމް ވިދާޅުވީ، މީގެ ކުރިން ލެކްޗަރަރއަކަށް ލިބެނީ ގާތްގަނޑަކަށް 15،000 ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ލެކްޗަރަރއެއް ގެއަށް ގެންދިއުމަށް 30،000 ރުފިޔާގެ މުސާރައެއް ލިބޭ ކަމަށެވެ.

ހާޝިމް ވިދާޅުވީ، ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރައިންނާ އެއްހަމައެއްގައި ޕޮލިޓެކްނިކް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ހަމަޖެހިގެންދިޔުމަކީ އެ ތަން ބަލައިގަންނަ ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށެވެ.

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމާއި ގުޅިގެން ލެކްޗަރާއިންގެ މުސާރަ ބޮޑު ނުވާތީ އެކަމާގުޅޭގޮތުން މީގެ ކުރިން ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މި އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކު އެންމެ ކުޑަ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިވެސް 25،000 ރުފިޔާ ލިބޭކަން ހާޝިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއީ އުއްމީދު ކުރި ވަރަށްވުރެވެސް ހެޔޮ ބަދަލެއްކަމަށް ހާޝިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ލެކްޗަރާއިންގެ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމެއް އެންމެ ފަހުން ގެނެސްފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުކަމަށް ހާޝިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް