ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 07:35
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެލެންޖްގައި ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެލެންޖްގައި ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރަނީ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެލެންޖް
ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ހެދި ތަމްރީނުތަކުގެ ބޭނުން ހިފާތަން އެބަފެނޭ- މޫސަ
 
މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ 25 ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރޭ

ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ހެދި ތަމްރީނުތަކުގެ ބޭނުން ހިފާތަން މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެލެންޖުން ފެންނަކަމަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މާލޭގައި ފެށި ލި-ނިންގ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެލެންޖްގެ ތެރެއިން އެކުވެނީ އެތެރޭ ކޯޓްގައި ހުންނަވާ ރާއްޖެޓީވީގެ ކުޅިވަރު ފައިލް ޕްރޮގްރާމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މޫސަ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަހު ކުޅުންތެރިން ދަސްކުރި އެއްޗެހީގެ ބޭނުން ހިފަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށެވެ. މިދިޔަ ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ތަމްރީނު ހޯދަމުން އައީ ކޮރެއާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކޯޗެއްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.

މޫސަ ވިދާޅުވީ ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް މާގިނަ މެޗުތަކަކުން މޮޅުނުވެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެކުޅުންތެރިން ވާދަކުރަނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މޮޅަތި ކުޅުންތެރިންތަކަކާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން މޫސާ ނާޝިދު ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުޞަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. ޔަޤީންކަމާއެކު ވިދާޅުވީ ބެޑްމިންޓަން އާއިލާއަށް ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ މެޗުތަކެއް ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ.

ޚާއްޞަކޮށް ބެޑްމިންޓަނަށް ލޯބިކުރާ އާއިލާއަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ މެޗުތަކެއް ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން މިދަނީ. މިއަންނަ އަހަރު ޕެރިސްގައި އޮންނަ އޮލިމްޕިކްސްއަށް ތައްޔާރުވާން ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ރަނގަޅު ޝޭޕެއްގައި ތިބީ. ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި.
މޫސާ ނާޝިދު/ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް

މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސްކޮޑްގެ އިތުރަށް ޤައުމީ ބެކަޕް ސްކޮޑް އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްގެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭގޮތަށް 25 ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ ފުރުޞަތު ދީފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ފަސް ބައްރެއްގެ 32 ޤައުމަކުން 300 އަށްވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރެއެވެ. މޫސާ ނާޝިދު ވިދާޅުވީ މިކަހަލަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދަކީ ވެސް އަމާޒަކީ ވެސް ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް ވީހާވެސް ގިނަ މެޗުތަކެއް ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ބޭރު ކުޅުންތެރިންނާ ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުންކަމަށެވެ. އެކަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާސިލްވެގެންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް