ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 21:43
ދަ ކޮކާ-ކޯލާ ފައުންޑޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ޕްލާސްޓިކް އެލަޔަންސް (މޯޕާ) ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގާއިމްކުރި މެޓީރިއަލް ރިކަވަރީ ފެސިލިޓީ އިފްތިތާހުކުރުން
ދަ ކޮކާ-ކޯލާ ފައުންޑޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ޕްލާސްޓިކް އެލަޔަންސް (މޯޕާ) ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގާއިމްކުރި މެޓީރިއަލް ރިކަވަރީ ފެސިލިޓީ އިފްތިތާހުކުރުން
އަރބަންކޯ
މެޓީރިއަލް ރިކަވަރީ ފެސިލިޓީ
ދަ ކޮކާ-ކޯލާ ފައުންޑޭޝަނާއި މޯޕާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޓީރިއަލް ރިކަވަރީ ފެސިލިޓީއެއް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި
 
ދަ ކޮކާ-ކޯލާ ފައުންޑޭޝަނުން ވަނީ އެމްއާރްއެފް ގާއިމްކޮށް، ހިންގުމަށް 150،000 ޑޮލަރުގެ ފައިސާގެ އެހީ ދީފައި

ދަ ކޮކާ-ކޯލާ ފައުންޑޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ޕްލާސްޓިކް އެލަޔަންސް (މޯޕާ) ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގާއިމްކުރި މެޓީރިއަލް ރިކަވަރީ ފެސިލިޓީ (އެމްއާރްއެފް) މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށް، ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ރިސޯޓްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކި ދާއިރާތަކުގެ ބައިވެރިން ގުޅިގެން މުހިންމު މަޝްރޫއެއް ފަށައިފި އެވެ.

އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް އެއްކޮށް، ރީސައިކަލްކުރުމާއި ޕެކޭޖިންގެ ވަށައިގެން ވަށާޖެހޭ އިގްތިސާދެއް ބިނާކުރުމަށް ހުރިހާ ބައިވެރިން ގުޅިގެން މި ކުރެވޭ މަސައްތަކީ، މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ޝިއާރު ކަމަށްވާ ހޭޝްޓެގް ބީޓް ޕްލާސްޓިކް ޕޮލިއުޝަން BeatPlasticPollution# އާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ. ޕްލާސްޓިކް ކުނިން ތަޣައްޔަރުވުމާ ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހޭކަން މި ހަރަކާތުން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ޖޫން 5،ގައި އެމްއާރްއެފް އިފްތިތާހުކުރުމަކީ މި އަހަރުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލެވޭ ގޮވާލުންތަކަށް ހަރުދަނާ އިޖާބައަކަށް ވާތީ، މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ އާބަންކޯގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ގައިސް އެވެ.

އެމްއާރްއެފް އަކީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ޕެޓް ޕްލާސްޓިކް ފަދަ އަލުން ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި ޕްރޮސެސްކޮށް، އާ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ މާއްދާތަކުގެ ގޮތުގައި ވިއްކުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ނިޒާމެކެވެ. މިއީ، ވަށާޖެހޭ އިގްތިސާދެއް ގާއިމުކުރުމާއި، ކުނި މެނޭޖުކުރުމާއި، ތަޣައްޔަރުވުން ހުއްޓުވުމަށާއި، ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ވިހަ ގޭހުގެ މިންވަރު މަދުކުރުމަށާއި، ޕެޓް ފަދަ އަލުން ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތީގެ ބޭނުންތެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ފެސިލިޓީއެކެވެ. އަދި ކުނި ނެގުން ފަދަ ސިނާއަތްތައް އުފައްދައި މުޖުތަމައުއަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން ފަދަ ކަންކަމަށް ވެސް އެމްއާރްއެފްތަކުން ބާރު އަޅަ އެވެ.

ޕެޓް ޕްލާސްޓިކް އަލުން ބޭނުންކުރުމަށް އެއްކޮށް، ތަރުތީބުކޮށް، ބޭލްކޮށް، އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މޯޕާ އެމްއާރްއެފް އަކީ އެ ޖަމިއްޔާގެ ބައިވެރިން ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ހެއްކެކެވެ. ދަ ކޮކާ-ކޯލާ ފައުންޑޭޝަނުން ވަނީ އެމްއާރްއެފް ގާއިމްކޮށް، ހިންގުމަށް 150،000 ޑޮލަރުގެ ފައިސާގެ އެހީ ދީފަ އެވެ.

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އެމްއާރްއެފްގައި ބޭލާ މެޝިނަކާއި، ޕިކަޕަކާއި، ބަރުދަން ބަލާނެ އާލާތްތަކާއި، ފޯކްލިފްޓެއް ހިމެނޭއިރު، ބޭލްކޮށްފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ވެސް ހުރެ އެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުރި، މުޖުތަމައުތަކަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭ އީޖާދީ ވިސްނުމާއި މުއައްސަސާތަކަށް އިންވެސްޓްކޮށްގެން ތަފާތުތަކެއް ގެނެސްދިނުން. މި ފެސިލިޓީ ހުޅުވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް،" ދަ ކޮކާ-ކޯލާ ފައުންޑޭޝަންގެ ރައީސް ސާދިޔާ މެޑްސްބްޖާގް ވިދާޅުވި އެވެ. "މި ފެސިލިޓީ އެޅުމަށް ޖާގަ ފަހިކޮށްދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އާބަންކޯއަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. މިއީ، ޕެޓް ޕެކޭޖިންގެ ވަށައިގެން ވަށާޖެހޭ އިގްތިސާދެއް އުފެއްދުމުގައި އިތުރަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރާ އެކު ފަށާފައިވާ މުހިންމު މަޝްވަރާތަކަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް.
އާބަންކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އާތިފް

މޯޕާއާ އެކު ގާއިމްކުރި މި ގުޅުމަކީ، ޕްލާސްޓިކް ކުނިން ތަޣައްޔަރުވުން ހުއްޓުވުމަށާއި ރާއްޖޭގައި ވަށާޖެހޭ އިގްތިސާދެއް ގާއިމުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދަ ކޮކާ-ކޯލާ ފައުންޑޭޝަނުން ރާއްޖެއަށް ދިން ފުރަތަމަ އެހީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް