ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 18:45
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 8 ވަނަ ޖަލްސާ
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 8 ވަނަ ޖަލްސާ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ނަޝީދު މަޖިލިސް ހިންގަވަނީ އިދިކޮޅަށް ފަހިވާގޮތަށް: އެމްޑީޕީ
 
ރިޔާސަތާއި އިދިކޮޅުން ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރި ގޮތާމެދު އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާ މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ރާވައިގެން އިދިކޮޅަށް ފަހިވާގޮތަށްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕުން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހީމް ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިޔަށްދިޔަ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހާމަކުރައްވާ އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރ އަދި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް ވިދާޅުވީ ޖަލްސާ ކުރިޔަށްދިޔައީ އިދިކޮޅުން ބޭނުންވިގޮތަށްކަމަށެވެ. އެމައްސަލައިގައި ރިޔާސަތާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރި ގޮތާމެދު އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ވަޒީރެއްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ދެ ގޮތަކަށް ދިފާއުވުމުގެ ހައްގު އޮންނަކަމަށާއި އެއް ގޮތަކީ އަނގަބަހުން ޖަވާބުދާރީވުން ކަމަށާއި އަނެއް ގޮތަކީ ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުންކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހު ބަންޑާރަ ނައިބު އިޚުތިޔާރުކުރެއްވީ ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވާން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރިޔާސަތުން އެފުރުސަތު ނުދިންކަމަށެވެ.

އޭގެފަހުން ބަންޑާރަނައިބު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވުމުން ޖަލްސާގައި ފެނިގެންދިޔައީ އެދުވަހު ބަންޑާރަނައިބު ވަޑައިނުގެންނެވި ސަބަބު ހާމަކުރުމަށް އިދިކޮޅުން އެދުނު އެދުމަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް މަޖުބޫރުވާގޮތަށް ރިޔާސަތުން އަމަލުކުރެއްވިތަންކަމަށް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއާއެކު ފާހަގަކޮށްލާނަން ޖަލްސާ ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދާން ފެށީމާ ރިޔާސަތާއި ވަރަށް ކައިރިޔަށް އަދި ބަންޑާރަ ނައިބާވެސް ވަރަށް ކައިރީއަށް ވަޑައިގެން ފެއްޓީމަވެސް އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން ދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް އެބޭފުޅުންނަށް އެއްވެސް އިންޒާރެއް ރިޔާސަތުން ނުދެއްވާ އިޝާރާތެއްވެސް ނުކުރައްވާ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެމްބަރުން އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވީމާ ރިޔާސަތުން އެބޭފުޅުންގެ ނަން އިއްވާފައި އެބައޮތް. 4 މެމްބަރުންގެ ނަން އިއްވެވި. ނަން އިއްވުމާއެކު އެމެމްބަރުން ރިޔާސަތުގެ އަމުރަށް ކިޔަމަމްވީމާ ނެރޭ ގޮތްނުވީ.
މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް / އެމްޑީޕީ ޕީޖީ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރ

މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ޕީޖީން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ރިޔާސަތުން ކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ބޭއިންސާފުކޮށެވެ. މީގެއިތުރުން މަޖިލީހުގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވާފައިވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެކުރިން ވަޒީރުންގެ ޓީމުގައި ވަޑައިގަންނަވާ 3 ނޫނީ 4 ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެތެރެއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ހޯމަ ދުވަހު އެފުރުސަތު ދެއްވީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަޑައިގެންނެވި 2 ބޭފުޅުންނަށް ކަމަށެވެ. އަދި ނިޒާމީ މައްސަލަ ނަގައިގެން އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބޭނުންވާ ޝުއޫރުތައް ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރިޔާސަތުން ފަހިކޮށްދިންކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް އެފުރުސަތު ނުދޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ރިޔާސަތު ބަދަލުވެގެންގޮސްފައިވާއިރު ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރ ހަސަން އަފީފު ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާ އަމަލުކުރެއްވީ ރައީސްގެ އެންގެވުމަށްކަމަށް މުހައްމަދު އަބްދުﷲޝަފީގް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަހުސް ކުރިޔަށްދަނިކޮށް ވަކި މެމްބަރުންތަކެއް ނިކުމެވަޑައިގެން އަޑުގަދަކުރަން ފެއްޓެވީމާ މަޖިލިސް ނިންމަވާލެއްވީ. މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް އައިއްސަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި. ވަޒީރެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި ވަކިގޮތެއް ނުނިމި އެހެން ދުވަހަކަށް ދިގު ދެމިގެންދިޔުމަކީ އެހެން މަސައްކަތްތަކަށް ހިޔަނި އެޅޭނެކަމެއް. އެއީ ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިން ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މެމްބަރު ކުރެއްވި ކަމެއް އެއީ.
މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް / އެމްޑީޕީ ޕީޖީ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރ

މީގެއިތުރުން އެމްޑީޕީން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ޓީމުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުގެ ފަރާތުން ފުރައްސާރަކުރިކަމަށާއި އެކަން ކުށްވެރިކުރާކަމަށްވެސް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އިދިކޮޅު މެންބަރުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އަޅާފައެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމާއި އެކު އިދިކޮޅު ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އަޑު ގަދަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދެ ފަހަރެއްްގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލިއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަނޭޅި ގަޑިއެއްހާރު ހޭދަކުރަން ޖެހުނު އިރު މެންދުރުގެ ކެއުމަށް ފަހު ޖަލްސާގައި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުންނާއި އިދިކޮޅު މެންބަރުން ވަނީ އަޑުގަދަކުރައްވާ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމް ގެއްލުވާލާފައެވެ. އެއާއެކު ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަން އިންނެވި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަފީފް ވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވާފައެވެ.

ނަމަވެސް ދެން ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އޮންނާނީ ކޮން އިރަކު ކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް