ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 23:00
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު
ރާއްޖެއެމްވީ
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނީ 11 ޖޫންގެ ނިޔަލަށް، މިހާތަނަށް 30 ހުށަހެޅުން ލިބިފައިވޭ
 
ލޯނު ބޭނުންކުރުމަށް 18 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިބޭނެ
 
މި އަހަރު ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ކުރިމަތިލި ކުދިންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވި 1225 ކުދިންނަށްވެސް އެ ލޯނު ދޭން ވަނީ ނިންމާފައި
 
ލޯނުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ 15 ފެބްރުއަރީގައި

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް، ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން، ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 30 ހުށަހެޅުން ލިބިފައިވާކަަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ހުށަހެޅުމަކީ ޝަކުވާތައް ނޫންކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާތަކުގެ އިތުރުން ލޯނު ލިބުނު ދަރިވަރުންގެ ސުވާލުތައްވެސް ހިމެނޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޖޫން 1ގައި އެ މިނިސްޓްރީން ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމާއެކު، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ޝަކުވާއެއް ބެލުމަށްފަހު، ވަކިވަކިން އެ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބުދެއްވާނެކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ދީފައިވަނީ 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތުކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 11 ޖޫން ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 01:00ގެ ނިޔަލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ފައިނަލް ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 11 ޖޫންގައެވެ. މި އަހަރު ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ކުރިމަތިލި ކުދިންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވި 1225 ކުދިންނަށް ލޯނު ދޭން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުއެވެ. ރައީސް އެކަން އިއުލާންކުރެއްވީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކުފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން މި އަހަރު ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ކުރިމަތިލި ކުދިންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވި 1225 ކުދިންނަށްވެސް އެ ލޯނު ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިއަހަރު މި ދޭ 1225 ލޯނާއެކު، މި ސަރުކާރުން ފެށި ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން، މިހާތަނަށް ދޫކުރި ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ޖުމުލަ އަދަދު 3211އަށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

މި އަހަރު ލޯނުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ 15 ފެބްރުއަރީގައެވެ. ލޯނު ބޭނުންކުރުމަށް 18 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް