ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 11:58
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ)
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ)
ރައީސް އޮފީސް
ކަރަންޓު ބިލުގައި ކުނީގެ ބިލް ހިމެނުން
ކަރަންޓު ބިލުގައި ކުނީގެ ބިލު ހިމަނައިގެން ފޮނުވުމަށް ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް މިދަނީ ވަމުން: ސްޓެލްކޯ
 
ސްޓެލްކޯއިން ކޮންމެ ބިލަކުން 2.50 ރުފިޔާ، އިދާރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ނަގާނެ
 
މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުން ހައްލު ކޮށްދޭނެ
 
މީޓަރ އެކްސްކްލޫޝަން ފޯމް ނުފުރާނަމަ ކުނީގެ ފީ ބިލްގައި ހިމެނުން އެކަށީގެންވޭ

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލްގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)ގެ ކުނީގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލް ހިމަނައިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާ ކަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ)އިން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަކަށް ބަލައި، ލިފްޓްތަކާ ސާވިސް މީޓަރުތަކުގެ އިތުރުން، ކުނި ނުއުފެދޭ ތަންތަނުގެ ކަރަންޓު ބިލްތަކުގައި ކުނީގެ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ހިމަނާފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ މިފަދަ ތަނެއްގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާނުކުރެވި ވާނަަމަ، އޭގެ މައުލޫމާތު ވެމްކޯ ވެބްސައިޓްގައިވާ ކަމާއިގުޅޭ ފޯރމް މެދުވެރިކޮށް ވެމްކޯއަށް ހިއްސާ ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އެދިފައިވެއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ އެ މައްސަލައެއް ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުން ވެމްކޯއިން އެކަމަށް އެޓެންޑްވެ، ތަން ދިރާސާކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެ ބިލް އިސްލާހު ކުރާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ގޭބީސީތަކުން މީޓަރ އެކްސްކްލޫޝަން ފޯމް ނުފުރާނަމަ ކުނީގެ ފީ ބިލްގައި ހިމެނުން އެކަށީގެންވާކަމަށް، ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޔޫސުފް ސިރާޖު ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ޔޫސުފް ސިރާޖު ވިދާޅުވީ ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ކޮންމެ މީޓަރަކަށް ކުނި ފީ އިތުރުވެގެން އަންނާނެކަމަށާއި، މީޓަރ އެކްސްކްލޫޝަން ފޯމް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާނަމަ، ކަރަންޓު ބިލް އަންނައިރު ކުނީގެ ފީ އެ ބިލަކާއެކު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މީޓަރު ޓައިކުރުމަށް އެދުމަކީ ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެމްކޯއިން ދޭ ކުނީގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލް ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ބިލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމާއެކު ސްޓެލްކޯއިން ކޮންމެ ބިލަކުން 2.50 ރުފިޔާ، އިދާރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ނަގާނެ އެވެ.

ބިލް ޓައިކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިގެންދިޔައިރު ވެމްކޯއިން ބުނަމުންދިޔައީ 01 އޭޕްރީލް 2023ން ފެށިގެން ވެމްކޯގެ ބިލު، ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ބިލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ މަޝްވަރާތަކަކަށްފަހު, ބިލު އެއްކޮށްލުމުގެ އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް އާދެވިފައިވަނީ ދެ މަސް ފަހުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅުވައި ހިޔާ ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް: ސްޓެލްކޯ
އުންމީދަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކަރަންޓުގެ ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުން - ޝަރީފް
ކަރަންޓް ފުލެޓް ރޭޓަކަށް ހެއްދެވޭނީ ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭގައި އިހްލާސްތެރިކަމާ އޯގާތެރިކަމާއެކު ވިސްނަވާ ބޭފުޅަކަށް - ޝަރީފް
ކަރަންޓު ކިތަންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް ކަރަންޓު ފީގެ ރޭޓު މަތި ނުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިިފި
މުވައްޒަފުން ބަދުނާމުކޮށް، ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުމަކީ ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން: ސްޓެލްކޯ
ސަދަރން ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީ، ވެމްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި
އަތޮޅުތެރޭގައި ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ، ކުޅުދުއްފުށީގައި ސްޓޭޝަނެއް ގާއިމްކުރާނެ: ޝާން
އައު ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނަކާއެކު ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ކުނި ތިލަފުއްޓަށް ގެންދާއިރު ކުނި މޫދަށް ނޭޅުން: ޝާން