ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 21:09
އެެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
އެެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
ރޮއިޓާސް
ބައިޑަން ވެއްޓި ވަޑައިގަތުން
ވެއްޓި ވަޑައިގަތް ހާދިސާއަށް ފަހު ޖޯ ބައިޑަންގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު
 
އުމުރުފުޅުން 80 އަހަރުގެ ޖޯ ބައިޑަން އަކީ އެމެރިކާގައި ރައީސްކަމުގެ ޚިދުމަތުގައި މިހާތަަނަށް ހުންނެވި އެންމެ އުމުރުފުޅުން ދޮށީ ރައީސް

އެމެރިކާގެ އެއާފޯސް އެކަޑަމީއާ އަލަށް ގުޅުނު އޮފިސަރުންގެ ގްރެޖުއޭޝަން ފާހަގަކުރުމަށް ކޮލަރާޑޯގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ސްޓޭޖު މައްޗަށް ވެއްޓި ވަޑައިގެންނެވި ހާދިސާއަށް ފަހު ހާލުކޮޅު ރަނގަޅުކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ އޮފިޝަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ބައިޑަން ވެއްޓި ވަޑައިގަތީ ގްރެޖުއޭޓުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރެއްވުމަށްފަހު ގޮނޑިކޮޅުގައި އިށީނދެވަޑައިގެންނެވުމަށް ވަޑައިގަންނަވަނިކޮން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއްގައި އަޅައިގަނެފައެވެ. އެއީ ޓެލެޕްރޮމްޕްޓަރުގެ ނަރުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ "ބަރު" ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ވެއްޓި ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ބައިޑަން ތެދުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ އެއާފޯސް އަދި ސީކްރެޓް ސަރވިސް އޮފިސަރުންގެ މަދަދާއެކުއެވެ. ނަމަވެސް ގޮނޑިކޮޅާ ހަމަޔަށް ވަޑައިގެންނެވީ އަމިއްލަފުޅަށް ހިންގަވާފައެވެ. އަދި ރަސްމިއްޔާތު ނިމުމުން މޮޓޯކޭޑަށް ވަޑައިގެންނެވީ ވެސް ކުޑަކޮށް "ޖޮގް" ކޮށްލައްވާފަ ކަމަށް ވެއެވެ.

ގްރެޖުއޭޝަން ސެރެމަނީގައި 921 ޒުވާނުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދެވުނު އިރު އެއިން ކޮންމެ އޮފިސަރަކާ ބައިޑަން ސަލާމް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި ދޮޅުގަޑިއެއްހާއިރު ކޮޅަށް ހުންނަވާފައިވެއެވެ.

އުމުރުފުޅުން 80 އަހަރުގެ ޖޯ ބައިޑަން އަކީ އެމެރިކާގައި ރައީސްކަމުގެ ޚިދުމަތުގައި މިހާތަނަށް ހުންނެވި އެންމެ އުމުރުފުޅުން ދޮށީ ރައީސްއެވެ. އެ ޤައުމުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި ޖޯ ބައިޑަން އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވާވަރަށް ވުރެ މިހާރު ދޮށިވެއްޖެ އެވެ.

ބައިޑަންގެ ފިޒިކަލް އެގްޒަމިނޭޝަނެއް އެންމެ ފަހުން ހެއްދެވީ ފެބްރުއަރީމަހުގައި ކަމަށްވާއިރު، އޭރު ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވަނީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަރާބަރަށް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވޭފަދަ ސިއްހަތެއް އެމަނިކުފާނުގެ ކިބައިގައި ހުރި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް