ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 19:41
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް އާރްޑީސީއާހަވާލުކުރުން
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް އާރްޑީސީއާހަވާލުކުރުން
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުން
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް އާރްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
 
އާރްޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު
 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުންމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ނ. ކެނދިކުޅުދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ)އާއެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ.

އަދި މި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ކަމަށްވާ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، މޫސާ އަލީ މަނިކެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 90,894,554.10 (ނުވަދިހަ މިލިއަން އަށްލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު ރުފިޔާ، ދިހަލާރި)އެވެ.

540 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛ 3.7 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރުއެޅުމާއި، މަގުތަކުގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމާއި, މަގުބައްތި ޖެހުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 19:45
ށަމްވަން
ކުޅުދުއްފުށި މަގުތައް ނިންމާލަ ދޭން ވީނުން