ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 13:41
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރު
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ދަފުތަރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލަށް އިސްލާޙުތަކެއް
 
ޝަކުވާއަކީ ޞައްޙަ ޝަކުވާއެއްނަމަ، ސިޔާސީ ޕާޓީން ހުށަހަޅައިފައިވާ ފޯމު ބާޠިލުކުރާނެ
 
ފޯމުތަކާއެކު ފޮނުވާ ލިސްޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރަންވާނެ

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ދަފުތަރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލަށް އިސްލާޙުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

މި އިސްލާޙުތައް ގެނެސްފައިވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުގައެވެ.

އެ އުސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ދަފުތަރު ކުރުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމު ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ކުރިނ،ް އެ ފޯމަކީ ޞައްޙަ ފޯމެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޓަކައ،ި ފޯމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއ،ި އެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

އުސޫލުގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ ޕާޓީގައި ދަފުތަރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކާއެކު ފޮނުވާ ލިސްޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރަންވާނެކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އަދި އެ ލިސްޓުގައި މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއ،ި އެ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރުގެ ފަހު ތިން އަކުރާއ،ި ދަފުތަރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ޕާޓީގެ ނަން ހިމަނަން ޖެހެއެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން، މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރާ ލިސްޓުގައިވާ ނަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއަކީ ޞައްޙަ ޝަކުވާއެއްނަމަ، ސިޔާސީ ޕާޓީން ހުށަހަޅައިފައިވާ ފޯމު ބާޠިލުކޮށް، އެ ޕާޓީއަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަން އަންގަންވާނެކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ހުށަހަޅާ ޞައްޙަ ނޫން ފޯމަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، ޞައްޙަ ނޫން ފޯމު ހުށަހެޅި ޕާޓީއަކާ މެދު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދުގެ އުސޫލުތައް ތަންދޭ މިންގަނޑުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެކަމަށްވެސް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އުސޫލުގައި ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ ޕާޓީގައި ދަފުތަރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކާއެކު ފޮނުވާ ލިސްޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ދަފުތަރުވުމަށް ނުވަތަ ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމަށް ފޯމު ހުށައަޅައި، އަދި އެއާއެކު ފޯމު އަވަހަށް ޕްރޮސެސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ސިޓީއެއް ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ، ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މައުލޫމާތު އާންމުކޮށް އިއުލާނު ކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް