ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 13:27
ދަރިވަރުން
ދަރިވަރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ސްޓޫޑަންޓް ލޯން
ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ލިބުނު ދަރިވަރުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި
 
ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކުރާނީ ޖޫން 22 ގައި
 
ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
 
1،225 ދަރިވަރުން ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ

ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ލިބުނު ދަރިވަރުންގެ ވަގުތީލިސްޓުއާންމުކޮށްފިއެވެ.

ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ލިބުނު ދަރިވަރުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައިވަނީ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައެވެ.

މިއަހަރު ސްޓޫޑަންޓް ލޯނަށް 720 ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ލޯނަށް އެދި 1،507 ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލިއެވެ. ސަރުކާރުން ވަނީ ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދޭން ނިންމާފައެވެ، އެއާއެކު ލޯނުގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމުކުރިއިރު 1،225 ދަރިވަރުންގެ ނަން ހިމެނެއެވެ.

މިއާއެކު ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 11 ޖޫން 2023 ގެ 13:00 އެވެ. އަދި ދާއިމީ ނަތީޖާ، އިޢުލާނުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 22 ޖޫން 2023 ގައެވެ. 

ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންނަށް އަދި މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ކޮންމެ ޤައުމަކަށްވެސް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފަހި ކޮށްދީފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯނު އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކަށެވެ. އެނޫން ޤައުމެއްގައި ކިޔެވުމަށް ލޯނު އެހީ ފޯރުކޮށްދޭނީ އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ދަރިވަރަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤައުމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުންނެވެ.

މިފަހަރުގެ ލޯނު ސްކީމްގެ ދަށުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށާއި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ސްކީމުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް، އެދަރިވަރުންގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ސްލޮޓް ކަނޑައަޅައި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިއެވެ.

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު އެހީ ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތުގައި ދަރިވަރުގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުން ދިމާވާ ސަބަބަކާހުރެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަނުކުރެވިގެންދާ މުއްދަތަށް ޓޮޕްއަޕް ލޯނު ދިނުމަށް 120 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ.

އަދި މިއަހަރުގެ ލޯނު ސްކީމް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ލޯނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޗާރޖް %3 އިން %1 އަށް ކުޑަކުރުމަށްފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
33%
0%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް