ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 12:24
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރަން ފޯމްތައް ހަވާލުކުރަނީ
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރަން ފޯމްތައް ހަވާލުކުރަނީ
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް
3560 ފޯމާއެކު ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅައިފި
 
ޕްރޮސެސް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައި
 
3500 އަކީ ޓާގެޓް ކުރި އަދަދު

3560 ފޯމާއެކު ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އިންތިހާބާ ބެހޭ މައި މަރުކަޒު، ދަރުބާރުގޭގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފައްދަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފުގެ ނަންފުޅުގައެވެ.

ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ވީހާވެސް އަވަހަށް ފޯމްތައް ވެރިފައި ކޮށްދެއްވާ ގާނޫނުގައި ބުނާ އަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަވާނަމަ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

3560 ފޯމް ހުށަހެޅުއްވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ދެންނެވުމުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ޓާގެޓް ކުރެއްވީ 3500 ފޯމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު އިތުރު 60 ފޯމް ލިބުމާއި ގުޅިގެން އެ ފޯމްތަކާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ޓާގެޓް ކުރި އަދަދުކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އަކީ، އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން، އެ ޕާޓީގެ ނިންމުންތަކާ ދެކޮޅަށް ޕާޓީގެ ރައީސް ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ބައިވެރިން އުފައްދަން ނިންމި ޕާޓީއެކެވެ. މި ޕާޓީއަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި އާންމު މެންބަރުން ވަނީ ގުޅިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް