ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 13:53
ޝަޒްރާ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށްފަހު ޕީސީބީގެ މެންބަރުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ޝަޒްރާ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށްފަހު ޕީސީބީގެ މެންބަރުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު
ޝަޒްރާ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުން
އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޝަޒްރާ އައްޔަންކޮށްފި
 
ޝަޒްރާ ވަނީ މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލްކުރައްވާފައި

އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް، މޫންލައިޓް / ސ. ފޭދޫ، ޝަޒްރާ ޝާކިރު ޢައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން ބޯޑުން ބުނީ ޝަޒްރާ ޝާކިރު މި މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ 29 މެއިގައި ކަމަށެވެ. އޭނާ މި މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމާއި އަދި މޮނީޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ޒ) ގެ 2 ގައިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ލިޔުން ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕީސީބީގެ ގާނޫނާއި ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅައި، ޕީސީބީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ފައިނޭންޝަން އަދި ގަވަރނަންސް ރިވިއުތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ހިއްސާކޮށް އެކަންކަން އިސްލާހުކޮށްދެއްވުމަށާއި، ކުންފުނި ހިންގުމުގައި މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ކަންކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވައި އެކަންކަން ހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް ޝަޒްރާގެ ކިބައިން ޕީސީބީ ބޯޑުން ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

Advertisement

ޝަޒްރާ ވަނީ މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާ ވަނީ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކްގެ އެޗްއާރު ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަގާމާއި، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖަރުގެ މަގާމު ވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ މިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެފްޖޭއެސް ކޮންސަލްޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރުގެ މަގާމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް