ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 12:01
ވީއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރިޔާޒް (ރިޔާ)
ވީއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރިޔާޒް (ރިޔާ)
އަވަސް
ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން
ރިޔާޒް ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި ވީއޭއެމް އޮތީ "ގެއްލިފައި!"
 
ވޮލީ ބޯޅައިގެ ތެރޭގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނާއި، އާންމުންނަށް އެނގޭނެ ފަދައިން މައިގަނޑު މައްސަލަ ދިމާވެގެން އުޅެނީ ތިން ކަމެއްގައި

ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅައިގައި މިހާރު ދިމާވަގެން އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ ވޮލީ ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން (ވީއޭއެމް) "ގެއްލިގެން" އުޅުން ކަމަށް ވީއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރިޔާޒް (ރިޔާ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރިޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުޅިވަރު ފައިލް ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ބޮޑު ކަންތައް ގަނޑަކަށްފަހު މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބުވިތާ މިއަހަރަށް ދެ އަހަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ކަންކަން އޮތީ އޭރު އޮތް ހާލަތަށް ވުރެ ވެސް ގޯސްކޮށްކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ، އެކަމުގައި ކުލަބުތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ނުކުމެ މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ދުވަހުން ދުވަހަކަށް ދަނީ ގޯސްވަމުން ކަމަށެވެ. އެކަމުގައި އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބުމުން، ބައެއް ކުލަބުތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ ކުލަބުތަކަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

Advertisement

އިތުރަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ވޮލީ ބޯޅައިގެ ތެރޭގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނާއި، އާންމުންނަށް އެނގޭނެ ފަދައިން މައިގަނޑު މައްސަލަ ދިމާވެގެން އުޅެނީ ތިން ކަމެއްގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭރުން ފެށިގެން ވެސް އެ ކަންކަމަށް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުވަތަ ޙައްލެއް ނުލިބެގެން ގޮސް، މިހާރު ޙާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޮސްވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކަންކަމުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ވީއޭއެމަށް އެންގުމަށްފަހު ދިޔަ ނަމަވެސް، ބައްދަލުވާ ގޮތެއް ނުވާ ކަމަށާއި، އޮފީސް ވެސް ހުންނަނީ ތަޅުލާފައި ކަމަށެވެ. ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެސޯސިއޭޝަން ގެއްލިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކުލަބުތައް އުޅެނީ، މަސައްކަތް ކުރަންވީ މިސްރާބެއް ނޭންގި، ދާނެ ދިމާލެއް ވެސް ނޭންގިގެން ކަމަށެވެ.

ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ވީއޭއެމްގެ ކޮންގެރެސް ނުބޭއްވި ދެ އަހަރު ވެގެންދާ ކަމަށާއި، އެއަށްވުރެ ބޮޑު މަައްސަލައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނާއި، އެސޯސިއޭޝަންގެ ބެލެނިވެރި އިދާރާގެ ބެލެމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ އެސޯސިއޭޝަނަކުން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ނުބޭއްވުމީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެ ޖަލްސާގައި ވަރަށް މުހިންމު ދެ ކަމެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ ވޮލީގެ ކުލަބުތައް އޮތް ހާލަތާއި، ނިމުނު އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހިއްސާކުރެވިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު މާލީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި އެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވީއޭއެމް އޮތީ މިހާރު "ފެއިލް" ވެފަ އެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހުރިހާ މެންބަރު ކުލަބުތަކުގެ ސްޓޭޓަސް. ތިމަންނަ މިއީ ކޮން ހައިސިއްޔަތެއް ހުރި މެންބަރެއްތޯ، ކޮން ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް މެންބަރެއްތޯ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިގެން ދަނީ. އެއާއެކު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ނިމިގެން ދަނީ. އަދި އެއަށްވުރެ މާ މުހިންމު މާލީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން. އެހެންވީމާ މި ތިންކަންތައް ވެސް ފެއިލްވެގެން، އެނުއަލް ޖެނަރަލް އެސެމްބްލީ ނުބޭއްވިގެން.
މުޙައްމަދު ރިޔާޒް (ރިޔާ) / ވީއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ނުބޭއްވުމަށް ވުރެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ރިޔާޒް ސިފަ ކުރެއްވީ މިހާރުގެ އެކްސްކޯ އެއްކޮށްނުލެވިގެން އުޅޭ މައްސަލަ އެވެ. މިހާރުގެ އެކްސްކޯ އިންތިޚާބުވި ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު، އެކްސްކޯ އެއްކޮށް ބައްދަލު ނުކުރެވުނު ބަޔަކަށް، އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވޭނެތޯ ވެސް ރިޔާޒް ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ. އެކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް އޭނާ ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ، އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުން އެކުވެގެން މަޝްވަރާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ވީއޭއެމްގައި އެ ފުރުސަތު ވެސް ނެތް ކަމަށް ރިޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވީއޭއެމްގެ އެތެރޭގައި ބާއްވަން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބުތައް ނުބޭއްވިގެން ދާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ ރެފްރީސް ކޮމިޝަން އަދި ކޯޗަސް ކޮމިޝަންގެ އިންތިޚާބު ކަމަށާއި، އެއީ ދެ އަހަރު ދުވަހަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ދެ ކޮމިޝަން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުުވި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެ ކޮމިޝަންގެ ދައުރު މިހާރު ހަމަވެގެން ދާއިރު، މިހާތަނަށް އެކަން ވެސް ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމުގައި ވެސް ވީއޭއެމްގެ ބައެއް އެކްސްކޯ މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން މިހާރު އޮތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ވީއޭއެމްގެ ރައީސަކަށް މިހާރުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރަނޭޝް (ރަނޭ) ހުންނެވިހާ ދުވަހަކު ވޮލީގެ ކަންކަން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް މެންބަރުން ޤަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށެވެ. ރަނޭ ހިމެނޭހެން އެކަން ޤަބޫލު ކުރަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މެންބަރުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވީއޭއެމްގެ ހިންގުމުގައި ހުރި ކަންކަން ބޮއްސުން ލައިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން މި ފަހުން އައިސް ވޮލީގެ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް