ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 13:42
އާރްޑީސީންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އަލީ މަނިކު ވާހަކަދައްކަވަނީ
އާރްޑީސީންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އަލީ މަނިކު ވާހަކަދައްކަވަނީ
އާރްޑީސީ
ތިނަދޫ މަގުތައް ތަރައްގީކުރުން
ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި ގުޅިގެން ތިނަދޫގެ 55 އާއިލާއަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ލިބިފައި: އެމްޑީ މޫކޭ
 
ކުރިއަށް އޮތް ދޮޅުމަހެއް ހާ ދުވަސް ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށްވަނީ އަމާޒު ހިފާފައި
 
މަސައްކަތްތައް ނިމުނު ނަމަވެސް ތިނަދޫގައި ތިބޭ އާރްޑީސީ މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްނުލާނެ
 
ބިނާވެށި ނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ގދ.ތިނަދޫގެ 55 އާއިލާއަށް ވަޒަނުގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދޭ ކަމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީން)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އަލީ މަނިކު (މޫކޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ތިނަދޫ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މޫސާ އަލީ މަނިކު ވިދާޅުވީ އެކުންފުނިން ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދޭ ކަމަށާއި، މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކުގައި ބޮޑަށް ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބިނާވެށި ނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މޫސާ އަލީ މަނިކު ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމްގައި މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި، ޚާއްސަ އެލަވަންސެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަމުންދާނީ އާރްޑީސީންކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި ދާއިރާއަށް ދިވެހިން ނުކުންނަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މީހުން ބިނާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްކޫލު ނިންމާ ބައެއް ކުދިން ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނޭނގި 6 ދުވަސް ބޭކާރު ކޮށްލާ ކަމަށާއި، މިފަދަ ކުދިންނަށް މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ މަސައްކަތުގެ މައިދާނަށް ނުކުތުމަށްފަހި ފުރުސަތުތައް ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް މޫސާ އަލީ މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާރްޑީސީން އެކި ރަށްރަށުގައި މަޝްރޫއުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ތިނަދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތަކާއެކު ވެސް ތިނަދޫގެ ގާތްގަނޑަކަށް 55 ރައްޔިތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ 55 އާއިލާއަށް އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި ތިބެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ދޮރެއް ކަމަށް މޫސާ އަލީ މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މަސައްކަތްތައް ނިމުނު ނަމަވެސް ތިނަދޫގައި ތިބޭ އާރްޑީސީ މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްނުލާނެ ކަމަށާއި، ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ތަފާތަކީ ހިސާބު އަކުރުން ބުނާނަމަ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 7 ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ވާހަކަ. ކުރީގައި ނަމަ ތިބޭފުޅުން ވިސްނަވާތީ އެއީ މިރަށުގެ އިގްތިސާދުގައި އެނބުރޭ ރުފިޔާއެއް ނޫން، ނޫނީ މި ގައުމުގައި އެބަހުރޭ ރުފިޔާއެއް ވެސް ނޫން. އެއީ ބިދޭސީން މަސައްކަތްކޮށްފައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދާ ފައިސާ. އެއީ ގެނެވުނު ހެޔޮ ބަދަލެއް. މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ނަފާވަނީ
އާރްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އަލީ މަނިކު

ތިނަދޫގެ މަޝްރޫއަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި މޫސާ އަލީ މަނިކު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ދޮޅުމަހެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި ތިނަދޫ މަގުހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ތަރައްގީކުރާ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅައި ނިންމުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަވަސް ސްޕީޑެއްގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް ކޮލެޓީ ހިފަހައްޓާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭނާ ދެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޫސާ އަލީ މަނިކު ވިދާޅުވީ ތިނަދޫއަކީ މިއަތޮޅުގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން އައިސް ގޮސްވާ ރަށެއް ކަމަށާއި، ރަށުގެ މަގުތައް ތަރައްގީވެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެހިފައި ހުރުމަކީ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ އެންމެ ޝަކުވާ މަދު އެންމެ ގިނަ އުފެއްދުންތެރި ހިޔާލުދޭ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް