ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 09:51
ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް
ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ވ.ތިނަދޫގެ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ވ.ތިނަދޫގެ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގައި އެވޯޑްކުރަނީ
 
އެމްޓީސީސީ އާއި ޑައިރެކްޓް އެވޯޑް އުސޫލުން ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ކުރިން ފޮނުވި
 
މި މަޝްރޫޢު އަށް ހޭދަކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައި ވަނީ 3،534،084 ރުފިޔާ
 
މި މަސައްކަތަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި 5،992،770 ރުފިޔާ ހިމެނި

ވ.ތިނަދޫގެ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގައި އަލުން އެވޯޑްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު އެމަނިކުފާނާއި ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ވަނީ އެ މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ މުއާމަލާތްތައް ތަފްސީލްކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ފަޒުލް ސުވާލުކުރައްވާފައި ވަނީ ވ.ތިނަދޫގެ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޕ.ީއެސ.ްއައ.ިޕީގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާއިރު އަދިވެސް މަސައްކަތް ނުފެށިވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސާފުކުރެއްވުމަށެވެ. އެގޮތުން ތިނަދޫގެ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް 16 އޮގަސްޓު 2022 ގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާއި ޑައިރެކްޓް އެވޯޑް އުސޫލުން ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ކަަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2022 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އެވޯޑް ނުކުރެވި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތް އަލުން އެވޯޑްކުރަން މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެ މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަޝްރޫޢު އަށް ހޭދަކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައި ވަނީ 3،534،084 ރުފިޔާ (ތިން މިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރު ހާސް އަށްޑިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ) އެވެ.

އަދި މި މަސައްކަތަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި 5،992،770 ރުފިޔާ (ފަސް މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެހާސް ހަތް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ) ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް