ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 21:40
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ފ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ފ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ފ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ފ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
 
ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ
 
އެރަށްރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަންކަން އޮޅުންފިލުއްވި
 
ފ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން، ތަރައްގީއަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާސިލްކޮށްދިނުމުގައި މި ސަރުކާރުން ދެމިއޮންނާނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ދަނީ ރަށްރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯއްދަވައި، ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއައްސަވަމުންނެވެ. އަދި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްތަކާއި މަޝްވަރާކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށެވެ.

Advertisement

މިދަތުރުފުޅާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ފ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ތަރައްގީއަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާސިލްކޮށްދިނުމުގައި މި ސަރުކާރުން ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ސަރުކާރާމެދު ފާޅުކުރެއްވި އިހުލާސްތެރި ޝުއޫރުތަކަށާއި ދެންނެވި ހޫނު މަރުހަބާއާއި އެރުވި މެހެމާންދާރީއަށްޓަކައި ރައީސް ސާލިހު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ފ އަތޮޅަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ކުރެއްވި މިދަތުރުފުޅުގައި، އެއަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވަޑައިގެން، އެރަށްރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަންކަން އޮޅުންފިލުއްވިއެވެ. އަދި ރަށުކައުންސިލުތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، އެރަށްރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ހިންގޭ މަޝްރޫއުތަކާއި އަދި ރައްޔިތުންނަށް އިތުރަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް އެމަނިކުފާނު މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގައި ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު ހުޅުވައިދެއްވުމާއި، މަގޫދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވުމާއި، އެރަށުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި ފެނަކަ އޮފީސް އިމާރާތްވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހުޅުއްވައިދެއްވާފައެވެ. އަދި ބިލެތްދޫގެ ފެނަކައިގެ އާ އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުވުމުގެ އިތުރުން، ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ ބިލެތްދޫ ސްކޫލުގެ މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލު ހުޅުއްވައިދެއްވާފައެވެ. އަދި ފީއަލީގައި ފެނަކައިން އިމާރާތްކުރި އާ އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް އިމާރާތާއި އައިސްޕްލާންޓް ހުޅުއްވައިދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރިޔަށްދާ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައި ބައެއް މުއައްސަސާތަކަށްވެސް ވަނީ ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން، ފ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ އަރިހުގައި ސަރުކާރުގެ މަތީފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަންނާނުން ރައީސް ސާލިހަށް ތާއީދުކޮށްފި
ރައީސް ސާލިހަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ކެންޑިޑޭޓު: ޝައިޚް އިލްޔާސް
ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކެންޕޭނުގައިވެސް ރައީސް ސާލިހު 170އަށްވުރެ ގިނަ ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވި، ޑރ. މުއިއްޒުއަށް އަރާ ހަމަނުކުރެއްވޭނެ: މާރިޔާ
ޑރ. މުއިއްޒު ރަނގަޅަށް ކުރައްވާ އެއްކަމެއް އެބައޮތް، އެއީ ރައީސް ސާލިހުގެ ވައުދުފުޅުތައް ކޮޕީ ކުރެއްވުން: އިއާދު
މާޒީން ފެންނަން އޮތީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ އިންތިހާ ދުވަސްވަރެއް، އެދުވަސްތައް ނުގެނައުމަށް ރައީސް ސާލިހަށް ވޯޓު ދެއްވާ: ޝެއިހް އިލްޔާސް
އަމިއްލަ ރަށް ނޫން ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 7000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި
ކަރަންޓު ކިތަންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް ކަރަންޓު ފީގެ ރޭޓު މަތި ނުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިިފި
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދޭ އިނާޔަތް 7000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި