ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 13:48
ޔޫކްރައިންއަށް އެހީ
ޔޫކްރައިންއަށް އެހީ
ޔޫކްރައިންއަށް އެހީ ނުވުމަކީ، ޗައިނާއަށް ދޭ ސިގުނަލެއްތަ؟
 
ޔޫކްރައިންއަށް އަދިވެސް އިތުރު ހަތިޔާރު ފޮނުވުމަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް، ޖޯ ބައިޑަންއަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ
 
ޔޫކްރައިންގައި ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން ގެންގުޅެނީ ދެފުށް ދެގޮތް، ނިފާޤު ސިޔާސަތެއް
 
ޔޫކްރައިންގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ރައްދު ހަމަލާ ދިނުމަށް، ޔޫކްރައިންއަށް އަސްކަރީ ގޮތުން އިތުރު ބާރުވެރިކަން ބޭނުންވޭ

ފެބުރުއަރީ 24، 2022 ވަނަ ދުވަހު، ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލޭޑްމިއަރ ޕޫޓިންގެ ޢަމުރުފުޅަށް، އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ޔޫކްރައިންއަށް އަރާ ދޭން ފެށި ހަމަލާތައް، ދުނިޔެ ސިފަކުރަނީ ހަނގުރާމައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެ ހަނގުރާމައަކީ ރަޝިއާއާއި ޔޫކްރައިންގެ އަސްކަރީ ފައުޖުތަކާ ދެމެދު ކުރަމުން ދާ ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް ސިފަ ކުރި ނަމަވެސް، ފަންގި ހިއްލާ ބަލާއިރު ފެންނަނީ މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެކޭ ދެންނެވުމުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ޔޫކްރައިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ އަކީ، އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ، ހުޅަނގާ އެއްބައިވެގެން، އެމެރިކާގެ ޒަމާންވީ ޢަދުއްވުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އިރުމަތީ ބިތުގައި އޮތް ޗައިނާއާއި ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައެއްގެ ގޮތުގައި އެ މަންޒަރުތައް ސިފަ ނުވާ މީހަކު މަދުވާނެއެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، އެމެރިކާއިން ދަނީ ޔޫކްރައިންގައި ކުރާ ހަނގުރާމާގައި އެ ޤައުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ އެ އަސްކަރީ ގޮތުން ހުޅަނގުގެ ބާރު، އިރުމަތީ ބިތުގައި ގަދަ ކުރަމުންނެވެ. އެކަން ކުރުމަށް "މޮޅު" ހުއްޖަތްތައްވެސް ދައްކައެވެ. މި ލިސްޓަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރުވި އެއް ނަމަކީ، އެމެރިކާގެ އިސް ސެނެޓަރެއް ކަމަށް ވާ ލިންޑްޒީ ގްރޭމްއެވެ. ހަނގުރާމަ، އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށް ގަދަވެފައި ވާ ޔޫކްރައިންގެ ވެރިކަން ކުރާ ކީވްގައި ހުންނަވާ، ވާހަކަދައްކަވަމުން ސެނެޓަރ ގްރޭމް ވިދާޅުވީ، ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ޔޫކްރައިނުން ކުރަމުން ދާ ހަނގުރާމާގައި، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޔޫކްރައިންއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެމެރިކާ ފެއިލްވެއްޖެ ނަމަ، އެއީ ޓައިވާން ހިފިދާނެ ކަމަށް ޗައިނާއަށް ދެވޭ ސިގުނަލަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީ ނުވަތަ ރިޕަބްލިކަން ފިކުރުގެ ސެނެޓަރ ގްރޭމް ވަނީ ޔޫކްރައިންގެ ރައީސް ވްލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީއާވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. އެ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހު ގްރޭމް ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް ޔޫކްރައިންއަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ވާ 35 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ އަގު ހުރި އަސްކަރީ ހަތިޔާރާއި ޢާލާތްތަކުގެ އިތުރުން، ޔޫކްރައިންއަށް އަދިވެސް އިތުރު ހަތިޔާރު ފޮނުވުމަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް، ޖޯ ބައިޑަންއަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު އެ ހަމަލާއެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި، ޔޫކްރައިންގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ރައްދު ހަމަލާ ދިނުމަށް، ޔޫކްރައިންއަށް އަސްކަރީ ގޮތުން އިތުރު ބާރުވެރިކަން ބޭނުން ވާ ކަމަށް ސެނެޓަރ ގްރޭމް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިކުރު ގެންގުޅުމަކީ، އިންތިހާއަށް ބައިބައިވެފައިވާ އެމެރިކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި، ދެ ފިކުރުގެ ތާޢީދު ލިބިފައިވާ މަދު ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ސިޔާސަތެވެ.

ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ޓައިވާނަކީ، ޗައިނާގެ އިހުތިޞާސީ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ސަރަޙައްދެކެވެ. ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ޓައިވާން ސަރަޙައްދުގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، ޓައިވާން މަތިން ހުރަސްކޮށް، މިސައިލްވެސް ފޮނުވާފައެވެ. އަމިއްލަ ވެރިކަމެއް ކުރާ ޓައިވާންއަށް، އެމެރިކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ، ނޭންސީ ޕެލޯސީ، އޯގަސްޓް 2022 ގައި ކުރެއްވި ދަތުރާ ގުޅިގެން، ޗައިނާއިން ވަނީ އެމެރިކާއާއެކު އަސްކަރީ އިމުން މުޢާމަލާތްތައް މެދުކަނޑަލާފައެވެ.

ޔޫކްރައިންގައި ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން ގެންގުޅެނީ ދެފުށް ދެގޮތް، ނިފާޤު ސިޔާސަތެއް ކަމަށް ބުނެ، ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެމެރިކާއަށް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒު ކުރަމުންނެވެ. އެމެރިކާއިން ބުނާ ބަހާއި އަމަލާ ދިމުގާނުވުމުގެ އަމަލުތައް ތަކުރާރުވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން، މުޅި ދުނިޔެ މިހާރު ވަނީ އެ ނިފާޤުކަން ފޫ އަޅުވާލާފައި ކަމަށް، އެމެރިކަން ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިސްޓްރީ ޕްރޮފެސަރ، ޕީޓަރ ކުޒްނިކް ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

ޗައިނާއާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ވާހަކަ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުރި ކަމުގައި ވިއަސް، ޗައިނާއާ މެދު ދުނިޔެ ދެކެނީ ތަފާތު ނަޒަރަކުން ކަމަށާ، އެކަން އެހެން ދިމާވަނީ، އެއް ފަހަރު އެއް ގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު، އަނެއް ފަހަރު އެހެން ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރުމުގެ ނިފާޤުގައި ހުޅަނގުގައި ފެތުރިފައި އޮތްކަން ޗައިނާއިން ޤަބޫލު ކުރާތީ ކަމަށް ޕްރޮފެސަރ ކުޒްނިކް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޗައިނާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ޓައިވާން މިނިވަން ކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފި ކަމުގައި ވަނީނަމަ، ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ، ޗައިނާއިން އެމެރިކާއަށް ހަނގުރާމައެއްގެ އިންޒާރުވެސް ވަނީ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް