ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 10:26
ނ. މަނަދޫ
ނ. މަނަދޫ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ނައީމާގެ މަރުގެ ތުހުމަތުކުރާ އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރީ 56 ގްރާމް ޑްރަގާއެކު
 
ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމި މި މަޖިލީހުގައި ފުލުހުން ވަނީ އޭނާއަކީ ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއްކަން ފާހަގަކޮށްފައި
 
މީގެ ދެތިން ދުވަސް ކުރިން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި
 
ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގައި އޭނާއަކީ ކުށުގެ ރެކޯޑު އޮންނަ މީހެއް

ނ. މަނަދޫ ނައީމާ މޫސާ މަރާލި މައްސަލާގައި 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރީ 50 ގްރާމް ޑްރަގާއެކު ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރާ އެކަކީ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ އަޚުޒަމް އަބްދުއް ޝަކޫރެވެ. އޭނާއަކީ ނ. މަނަދޫއަށް ނިސްވަތްވާ މީހެކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މީގެ ދެތިން ދުވަސް ކުރިން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެންނެއް ނޫނެވެ. އޭރު އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައެވެ. އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ފުރަތަމަ 3 ދުވަހަށް ބަންދުކުރިއެވެ.

އަދި 3 ދުވަސް ހަމަވުމުން އަނެއްކާވެސް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ނ. މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، އޭނާ 14 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް އެ ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ. ވުމާއެކު އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 9 ޖޫން 2023ށެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގައި އޭނާއަކީ ކުށުގެ ރެކޯޑު އޮންނަ މީހެކެވެ.

މިއީ ޖިނާއީ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވާއިރު، ފެނިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަގުތީ ބަރުދަނުގައިވެސް 56 ގްރާމް ހުރިކަމަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލާގައި ހެކިބަސް ނަގަން މޖެހޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕަ، އަދި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުން ތިބިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާތީ، ހެތްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފާނެކަމަށާއި، މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލައި އޭނާ ބަންދުކުރީއެވެ.

ޑްރަގް މައްސަލައިގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމި މި މަޖިލީހުގައި ފުލުހުން ވަނީ، އޭނާއަކީ ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއްކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުގައި މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެވަނަ މީހާ ހައްޔަރުކޮށް، ހާދިސާއާ ގުޅޭ ބައެއް ހެކިތައް ފުލުހުން ހޯދީ، އޭނާ ކުށަށް އިއުތިރާފުވެ، ދިން މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ނައީމާ މޫސާ މަރާލުމަށް ބޭނުންކުރިކަމަށް ބެލެވޭ ތޫނު 2 ހަތިޔާރާއި ހަމަލާ ދިން ވަގުތު އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ލައިގެންތިބި އަންނައުނު، ވަޅުގަނޑެއް ކޮނެ އެތަކެތި އަޅައި، އަންދައިލުމަށްފަހު ފަސްއަޅައި ފޮރުވާފައިވާ ތަން ކޮނެ، އެތަކެތި ނަގާފައިވާކަމަށެވެ.

ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވީ ނައީމާގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބެމުންދާކަމަށެވެ. އަދި މިމައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި މިހާރު އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
20%
0%
60%
20%
0%
ކޮމެންޓް