ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2023 | ހުކުރު 13:38
މިސްކިތުގައި ބަޔަކު ހުކުރު ޚުތުބާ އަޑު އަހަނީ
މިސްކިތުގައި ބަޔަކު ހުކުރު ޚުތުބާ އަޑު އަހަނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
ހުކުރު ޚުތުބާ
ނަފްސަށާއި ރޫހަށް ފަރުވާ ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
 
އަބާއްޖަވެރިއަކީ ރަހުމް ނުކުރާ މީހުން
 
އަހަރެމެންގެ ހަޔާތް ﷲ ގެ މަގަށް މިސްރާބުކޮށްދޭ ސަމުގާއަކީ ޤުރުއާން
 
އެކަލާނގެއަށް އުރެދޭ މީހުންނަށް ވެސް އެކަލާނގެ މުހުލަތެއް ދެއްވާ

މާތް ﷲގެ ރަހްމަތްފުޅު ނުވާނަމަ އަހަރެމެންގެ ފާފަތަކަށާއި އުރެދުންތަކަށް ވަގުތުން އަޒާބު ދެއްވެވީސް ކަމަށާއި، ނަފްސަށާއި ރޫހަށް ފަރުވާ ކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ.

''މާތް ﷲ ގެ ރަހްމަތްފުޅުގެ ތަނަވަސްކަން'' މިމައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ޚުތުބާގައި ބުނީ މާތް ﷲ ރަހްމަތްފުޅު ނުވާނަމަ އަހަރެމެން މި ދުނިޔޭގައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެކަލާނގެ ރަހްމަތްފުޅު ނުވާނަމަ އަހަރެމެން ދިރިނުތިބީސް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ރަހްމަތްފުޅު ނުވާނަމަ އަހަރެމެންގެ ފާފަތަކަށާއި އުރެދުންތަކަށް ވަގުތުން އަޒާބު ދެއްވެވީސް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ ހެއްދެވި އެންމެހައި އަޅުންނަށް މުސްލިމުންނާއި ކާފިރުންނަށް ވެސް ދުނިޔެމަތީގައި ރަހްމާންވަންތަ ރަސްކަލާނގެކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ އެކަލާނގެއަށް އުރެދޭ މީހުންނަށް ވެސް އެކަލާނގެ މުހުލަތެއް ދެއްވާ ކަމަށެވެ. އެއީ އެމީހުން ހޭވަރިވެ ތައުބާވެ މާތް ﷲ ގެ ހަޒުރަތަށް އެނބުރި އާދޭތޯ ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ އެމީހުންނަށް ދުނިޔޭގައި އަރާމާއި ލައްޒަތު ދެއްވާ ކަމަށާއި، ދަރީންނާއި ތަނަވަސްކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަން ދެއްވާ ކަމަށެވެ. ބިރުތަކުން ސަލާމަތް ކުރައްވާ އަމާންކަން ދެއްވާ ކަމަށާއި، އެމީހުން މާތް ﷲއަށް ކާފިރުވެ ޝަރީކު ކުރާ އިރުގައި ވެސް އެމީހުންނަށް ވަގުތުން އަޒާބު ނުދެއްވާ އެމީހުންނަށް މުހުލަތު ދެއްވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާތް ﷲގެ ރަހްމަތްވަންތަ ކަމުގެ ބޮޑުކަމުންކަން ޚުތުބާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މާތް ﷲ ވަހީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މާނައީ: ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަކަށް އިމާވާންވާ މީހުން ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ފަހެ، ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ސަލާމް ހުއްޓެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ރަހްމަތް އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅުގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކުރެއްވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ނޭނގުމާއިއެކު ނުބައިކަމެއްކޮށް، ދެން އެއަށްފަހު ތައުބާވެ (އަމަލުތައް) އިސްލާހް ކޮށްފިމީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން، އެކަލާނގެއީ، ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ ރަހީމްވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.
ޚުތުބާ

މާތްﷲ ރަހްމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ބާވައިލައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ އަހަރެމެންގެ ހަޔާތް މާތް ﷲގެ މަގަށް މިސްރާބުކޮށްދޭ ސަމުގާއަކީ އެ ފޮތް ކަމަށާއި، އެއީ މުނިފޫހިފިލުވައިދޭ މިތުރެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ކަންބޮޑުވުން ދުރަށްލައިދޭ އެކުވެރިއެއް ކަމަށާއި، އެއީ އަހަރުމެންގެ ބަލިތަކުގެ ޝިފާއެއް ކަމަށެވެ. ފުރާނައިގެ ކާނާ ކަމަށްވާއިރު، ތިމާ މާތް ﷲ އަށް މުނާޖާ ދަންނަވަން އެދޭނަމަ ޤުރުއާން ކިޔަވުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތިބާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާނަމަ އަދި އިމާންކަން ހަރުދަނާ ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ޤުރުއާން ކިޔަވަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ސުވަރުގޭގެ މަގުން ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ޤުރުއާން ކިޔަވަންޖެހޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހާސްކަން އެއްފަރާތް ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އަދި ނަފްސަށާއި ރޫހަށް ފަރުވާ ކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ ޤުރުއާން ކިޔަވުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

މާތް ﷲ ވަހީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މާނައީ: އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ، ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ފޮތް ބާވައިލެއްވީމެވެ. (އެއީ) ކޮންމެކަމެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވާ ގޮތުގައެވެ. އަދި މުސްލިމުންނަށް އޮތް ހިދާޔަތެއް ކަމުގައްޔާއި ރަހްމަތެއް ކަމުގައްޔާއި އުފާވެރި ޚަބަރެއް ކަމުގައެވެ.
ޚުތުބާ

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ވަނީ އެކަކު އަނެކަކަށް އޯގާތެރިވުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. މާތް ﷲގެ ރަހުމަތް ލިބޭނީ އެކަކު އަނެކަކަށް ރަހުމްކޮށްގެން ކަމަށާއި، އަބާއްޖަވެރިއަކީ ރަހުމްނުކުރާ މީހުން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ތިބާގެ ގެއަކީ ބާއްޖަވެރި އުފާވެރި ގެއަކަށް ހެދުމަށް ތިބާގެ އަހްލުބައިތުންނަށް ރަހްމުކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤައުމުގައި ހަމަޖެހުން އޮންނާނީ މީޑިއާގެ ދައުރު ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އަދާކޮށްގެން: ޚުތުބާ
ރިޝްވަތާ ދުރުވޭ، އެއީ އީމާންކަމުގެ ނޫރު ނިއްވާލައި ކަށްވަޅު އަނދިރިކުރާ އެއްޗެއް: ޚުތުބާ
މުޖުތަމައު ފަސާދަކުރަން ބޭނުންކުރާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވަސީލަތަކީ ދޮގު ވާހަކަ އާއި ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުން - ޚުތުބާ
ހުކުރު ދުވަހު ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާ ޚާއްސަ ވަގުތެއްވޭ، މަސައްކަތުން ދުރުވެ ނަމާދަށް އަވަސްވެގަންނަ މީހަކީ ނަސީބުވެރިއެއް: ޚުތުބާ
މައިންބަފައިންގެ ރުހުމަކީ، ދަރިންނަށް ދުނިޔެ އާއި ދުނިޔޭގައި ވާހާ އެއްޗަކަށްވުރެ އަގު ބޮޑު އެއްޗެއް: ޚުތުބާ
ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ވަސީލަތަކީ ނަމޫނާ، އެ ނަމޫނާ ލިބޭނީ ބަހާއި އަމަލު އެއްގޮތް ކުރެވިގެން: ޚުތުބާ
ރަހިމުގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ އުމުރު ދިގުވެ ނުބައި މަރަކުން މަރުވެދިޔުމާއި ދުރުހެލި ކުރައްވާ ކަމެއް: ޚުތުބާ
ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމީ އަޤީދާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ބެލެނިވެރިންނާއި މަދަރުސާއިން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި