ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2023 | ހުކުރު 08:36
މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލެއްވުމުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުން
މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލެއްވުމުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
5 ވަނަ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭން
5 ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭނާއެކު އާމްދަނީ 6 ބިިލިއަން ޑޮލަރަށް!
 
2027 ގެ ނިޔަލަށް ބެޑް ނައިޓް 18 މިލިއަނަށް އިތުރުވާނެ
 
ބެޑް ނައިޓް އިތުރުކުރަންޖެހޭ
 
އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނީ 4.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ 5 ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭނާއެކު އަމާޒަކީ ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ 6 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޑރ. ނައުޝާދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

2023 އިން 2027 އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ 5 ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭން ލޯންޗުކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުވެއެވެ. މިކަމަށްޓަކާ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑރ. ނައުޝާދު ވަނީ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ކަންކަން ތަފްސީލުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ޑރ. ނައުޝާދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ގެންގުޅެނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޝަންއެއް ކަމަށާއި، މިކަން ހާސިލްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކޮށް ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތްތަކުން ފަތުރުވެރިކަމުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 6 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުކުރުމަކީ މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ޑރ. ނައުޝާދު ވިދާޅުވިއެވެ. 2027 ވަނަ އަހަރު މި މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ނިމޭއިރު އަމާޒު ހާސިލްވާނެ ކަމަށާއި، މިއީ އިންޑަސްޓްރީ ސްޓޭކްޖޯލްޑަރުންނާއި، ސަރުކާރުން އަދި މުޖުތަމައު ގުޅިގެން ހާސިލްކުރަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޓާގެޓެއް ކަމަށް ޑރ. ނައުޝާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ނައުޝާދު ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނީ 4.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. 6 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ރޭކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މި އަދަދު އަހަރަކު 8.8 އިންސައްތަ އިތުރުކުރުމަށް ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު ނިމޭއިރު ބެޑްނައިޓް ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 13 މިލިއަންގައެވެ. 2027 ގެ ނިޔަލަށް މި އަދަދު 18 މިލިއަނަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބެޑް ނައިޓް ހުރީ 11.9 މިލިއަންގައި ކަމަށް ޑރ. ނައުޝާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ނައުޝާދު ވިދާޅުވީ މި ޓާގެޓު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަދި މި ދާއިރާގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިކަން ހާސިލްކުރުމަށް އެކޮމޮޑޭޝަނަށް އިންވެސްޓްކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޑރ. ނައުޝާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ 5 ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭގައި 15 އަމާޒެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ މަންފާ އިތުރުކުރުމާއި، އައު އުފެއްދުންތައް އިތުރުކޮށް އައު އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ކުރުމާއި، ދާއިރާ ޑިޖިޓަލްކުރުން ފަދަ މުހިންމު އަމާޒުތަކެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް