ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 18:18
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
އީސީއަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނޯންނާނެ: މިއުވާން
 
އެމްއާރްއެމް އުވާލުމާ ގުޅިގެން އެޕާޓީން ވަނީ ސަރުކާރުން އީސީއަށް ނުފޫޒުފޯރުވާކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައި
 
ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރައްވަނީ މިނިވަންކަމާއެކު

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރައްވަނީ މިނިވަންކަމާއެކު ކަމަށެވެ.

މިއުވާން މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އީސީންއަށް ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ނުފޫޒު ފޯރުކޮށްފައިވާކަމަށް އެމްއާރްއެމްގެ ރައީސް އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެ ޕާޓީ އުވާލާފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އެންގުމާ ގުޅިގެން ކުއްލި ގޮތަކަށް މިމަހުގެ 24 ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާރިސް ވިދާޅުވީ، އެމްއާރްއެމް ވުޖޫދުގައި ބޭއްވުމަށް ބޭނުންނުވާ ސިޔާސީ ގިނަ ބަޔަކު އުޅޭކަމަށެވެ. އަދި މުއައްސަސާތަކަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަންނަމުންދާކަން ފާރިސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ފާރިސްގެ މި ތުހުމަތުތައް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ. އެކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ، ގާނޫގައި އޮންނަނީ 3000 މެންބަރުން ހަމަނުވާނަމަ ޕާޓީ އުވާލާނެކަމާއި، އެއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އޮތް ޗޮއިސްއެއް ނޫންކަން ފާރިސްއަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. ހަބީބު ވިދާޅުވީ، އެމްއާރުއެމް ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވާކަށްވެސް އަދި ނުބާއްވާކަށްވެސް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެއްވެސް ބައެއްގެ ނުފޫޒެއް ނެތްކަމަށާއި، އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންގާފައިވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އެންގިނަމަވެސް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަކީ ގާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތުގެ މަތިން ހުވަޔާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަބީބު ވިދާޅުވީ ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމަށް ޗެލެންޖް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، ކުރައްވަންވީ ކަމަށެވެ. އެއީ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޕާޓީ އުވާލާފައިވަނީ އޮންނަ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޮޅުވާލެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމީ ހިތާމަހުރިކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް