ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 13:12
ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދޭ
ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދޭ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުއްގިރި މައްސަލަ
ފުއްގިރި މައްސަލަ: ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުތައް ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިނުގަތުމަށް އެދިއްޖެ
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ ނަދީމް
 
ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުތައް ހޯދާފައިވަނީ ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން ފޮނުވި ސިޓީއަކުން
 
ޖޮއިންޓް ތަހުގީގުގެ ފަހުމުނާމާގެ ސްކޯޕް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ދިފާއަށް އޭގެ ގެއްލުންތައް ހުރިކަމަށް ބުނެފައިވޭ

ރ ފުއްގިރި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އަހުމަދު ކްރިކް ރިޒާގެ ފަރާތުން، މި މައްސަލައިގައި ހުށައަޅާފައިވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުތައް ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިނުގަތުމަށް އެދިއްޖެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތް އަޑުއެހުމުގައި ޔާމީނާއި ކްރިކް ރިޒާގެ ފަރާތުން ހުށަައަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުތައް ހުށައެޅުމަށް ގާޒީ ވަނީ ފުރުސަތު ދެއްވާފައެވެ. ދެފަރާތުންވެސް ހުށައަޅާފައިވަނީ ދާދި އެއް ނުކުތާތަކެކެވެ.

ޔާމީނުގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ހޯދާފައިވާ ލިއުންތައް ފިޔަވައި ދެން ހުރި ލިއުންތަކަކީ މި މައްސަލައިގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ލިއުންތަކެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ދައުވާ ކޮށްދިނުން އެދި ފޮނުވަން ޖެހޭނީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ދައުވާ ހުށައެޅުމަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ފުލުހުންކަމަށްވެސް ޔާމީނުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.  

މި އަޑުއެހުމުގައި ޔާމީނު ވިދާޅުވީ، ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަންތަކުގެ މެދުގައި ފަހުމުނާމައެއް ހެދިފައިވާކަން އެނގިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، ތަހުގީގުގައި ޖަވާބުދާރީވިއިރު އެ ފަހުމުނާމާގެ ސްކޯޕް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ދިފާއަށް އޭގެ ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.  

ގާޒީ ވަނީ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުން ޝަރީއަތަށް ހިއްސާ ކުރުމަށް ދައުލަތަށް ދަންނަވާފައެވެ. އެގޮތުން އެއްބަސްވުން ހިއްސާ ކުރުމުން، އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެއްލެވުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމަވާނެކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާޒީ ވަނީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކުގެ ގޮތުގައި މި ކަންކަން ދިފާއުން ހުށައަޅާފައިނުވަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. މިއީ ޤާނޫނީ އަސާސްތަކަށް ބިނާކޮށް މީގެ ކުރިންވެސް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ހުށައެޅުންތަކެއްނޫންތޯ ގާޒީ ދިފާއާ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

ތިންވަނަ ހުށައެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅާފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން ހޯދާފައިވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކަކީ ޤާނުނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ ހެކިތަކެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ހެކިތައް ބަލައިނުގަތުމަށް އެދިފައިވާ ހުށައެޅުމެކެވެ.

ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުތައް ހޯދާފައިވަނީ ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން ފޮނުވި ސިޓީއަކުން ކަމަށާއި، ކޯޓު އަމުރެއް ނެތިކަަމަށް ދިފާއުން ބުނެއެވެ.

މި ނުކުތާތަކަށް ދައުލަތާއި ދިފާއުންވެސް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކާ ޙަވާލާދީ ރައްދު ދީފައިވެއެވެ.

މި އަޑުއެހުން އެހިސާބުން ނިންމަވާލައްވާފައިވާއިރު، ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި އެ ކަންކަމަށް ގޮތެއް ނިންމަވާނެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ ނަދީމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
17%
33%
0%
0%
17%
33%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލުގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދިވެއްސެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ބަލައި އައި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ހުޅުމާލޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގަން ފެށި އިމާރާތަކީވެސް ޖާގައިގެ މައްސަލައިގެ ދާއިމީ ޙައްލެއް ނޫން، ދާއިމީ ޙައްލު އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: ޕީޖީ އޮފީސް
ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖުން ޑްރަގް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި