ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 12:10
ފައްރާން ޢަޒުމު ކަނޑައަޅައިގެން ހުރީ، ތަޢުލީމީ ޙަޔާތް ނިންމާލުމަށް ފަހުގައިވެސް ޕްރޮފެޝަނަލް ފެންވަރެއްގައި ޓުއަރ ގައިޑެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް
އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ޓުއަރގައިޑް
ޢުމުރުން އެންމެ 10 އަހަރުގެ ޓުއަރގައިޑަށް ސެލިއުޓް!
 
ޓުއަރގައިޑަކަށް ވާން އޭނާ ބޭނުންވީ، ސައިދާ ސިޓީ ތަޢާރަފުކޮށްދޭ ހިތުން
 
ސައިދާގެ ތާރީޚާ ބެހޭ މަޢުލުމާތު ދަސްކުރީ، ޕްރޮފެޝަނަލް ފެންވަރެއްގައި ޓުއަރ ގައިޑުންގެ ޚިދުމަތްދޭ މީހުންނާ އެކީގައި އުޅެގެން
 
ފައްރާންގެ ޚިދުމަތީ ވަކި އަގެއް ކަނޑައަޅައިގެން ދޭ ޚިދުމަތެއް ނޫން ނަމަވެސް، ހެޔޮ ހިތުން މީހުން ދޭ ކޮންމެ މިންވަރެއްވެސް އޭނާ ބަލައިގަނޭ

ލުބްނާނުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށް ވާ ސައިދާގެ ތާރީޚީ އަދި ފަތުރުވެރި މަންޒިލްތަކަށް، ދޭސީ އަދި ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ކޮޅުކޮޅަށް ހިނގާތީ އެ ފެންނަނީ ޢުމުރުން އެންމެ 10 އަހަރުގެ ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަލް-ފައްރާންއެވެ.

އުފަން އަވަށަށް ހިތުގައި ދެވިފައި އޮތް ހާއްސަ ލޯތްބެއްގެ އިތުރުން، ގޭތެރެގެ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި، ބަލި ބައްޕައަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، މަސައްކަތުގެ މައިދާނަށް ފައްރާން ނުކުތީ މީގެ 2 އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ. މި މަސައްކަތަކީ ސްކޫލް ނިންމާލުމަށް ފަހު ދެން އޮންނަ ވަޤުތުގައި އޭނާ ކުރާ ކަމެކެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އިނގިރޭސިން ވާހަކަދައްކަން އެނގޭ ފައްރާން ވަނީ، ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިންނާ މުޢާމަލާތު ކުރަންވެސް ދަސްކޮށްފައެވެ.

އަހަރެންގެ ނަމަކީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަލް-ފައްރާން. އަހަންނަކީ ސައިދާގެ އެންމެ ހަގު ޓުއަރގައިޑް. ޓުއަރގައިޑަކަށް ވާން ބޭނުންވީ، ސައިދާ ސިޓީ ތަޢާރަފުކޮށްދޭ ހިތުން. ސިޓީގެ ވާހަކަތަކާއި އާޘާރުތައް ދައްކާލާ ހިތުން. މިކަން ކުރަން އަހަރެން ލޯބިކުރަން. އެއީ، މިކަމުން، މައިންބަފައިންނަށް އެހީވެސްވެވޭތީ.
ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަލް-ފައްރާން؛ ލުބްނާންގެ ޓުއަރގައިޑެއް

ދާދި އަވަހަށް 11 އަހަރު ފުރެން ގާތްވެފައި ވާ ފައްރާންއަކީ، ސައިދާ ސިޓީގެ ރަށްވެހިން ދަންނަ، އެންމެ ހަގު ޓުއަރ ގައިޑްއެވެ. ސައިދާގެ ތާރީޚާ ބެހޭ މަޢުލުމާތު ދަސްކުރީ، ޕްރޮފެޝަނަލް ފެންވަރެއްގައި ޓުއަރ ގައިޑުންގެ ޚިދުމަތްދޭ މީހުންނާ އެކީގައި އުޅެގެންނެވެ. ފައްރާންގެ ޚިދުމަތީ ވަކި އަގެއް ކަނޑައަޅައިގެން ދޭ ޚިދުމަތެއް ނޫން ނަމަވެސް، ހެޔޮ ހިތުން މީހުން ދޭ ކޮންމެ މިންވަރެއްވެސް އޭނާ ބަލައިގަނެއެވެ.

އަވަށު މީހުންގެ ފަރާތުން ފައްރާންއަށް މުޅިންވެސް ލިބެނީ ތަޢުރީފެވެ. ސައިދާގެ ޤަދީމީ ސަރަޙައްދުތަކުގައިވެސް ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ފައްރާން ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. އިހުގެ ގަނޑުވަރުތަކާއި ހައްމާމްތައް ދައްކާލަން ގެންދެއެވެ.

މި ކުއްޖާއަކީ ސައިދާއަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކުއްޖެއް. އޭނާއަށް ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް، ތަންތަން ދައްކާ، ކިޔައިދީ ހަދާނެ. ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން އުޅޭނެ. ފަރަންސޭސިން، ޖަރުމަނުން، ދެންވެސް އެހެން މީހުން ގޮވައިގެން ޓުއަރތަކުގަ އުޅޭނީ.
މުސްޠަފާ އަލް-ޝަރްކަވީ؛ ސައިދާގެ ވަޑިއެއް

ފައްރާން ޢަޒުމު ކަނޑައަޅައިގެން ހުރީ، ތަޢުލީމީ ޙަޔާތް ނިންމާލުމަށް ފަހުގައިވެސް ޕްރޮފެޝަނަލް ފެންވަރެއްގައި ޓުއަރ ގައިޑެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. އެކަމަށް، އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ރުހުންވެސް އެބައޮތެވެ.

ފައްރާންގެ އެހީ ލިބެން ފެށި އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ، އަހަރެންގެ ބަލިހާލު ހުރި ގޮތުން ކުރަން ޖެހުނު ސަރޖަރީ. އޭނަގެ ހިތުގަ އޮތް ލޯތްބާއި، ޒިންމާ އުފުލަން ދަސްވެފައި އޮތް އޮތުން. އޭގެ އިތުރަށް، މީ އާ ކަންކަން ދަސްކުރަން އޭނަގެ ހިތުގަ އޮންނަ ޝަޢުޤެއްގެ ބޮޑުކަމުން، ހުސްވަޤުތު ފުރާލަން ކުރަން ފެށި ކަމެއް. ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި. އެ ދަރިފުޅު އެހާ ލޯބިވާ މަގަކުން ކުރިއަށްދާނެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކަން ނަޞީބު.
މުސްޠަފާ އަލް-ފައްރާން؛ ބައްޕަ

ޅަ ޢަމުރުގައި ޒިންމާ އުފުލަން ދަރިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމަކީ އެކަމުގެ ފައިދާ، ހެޔޮ ގޮތުގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމެއްކަން މިފަދަ ވާހަކަތަކުން އަންގައިދެއެވެ. ދަރިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން ނުލިބޭ ގޮތަށް އެ ދަރިން ޒިންމާދާރު ކުރުވުމުގައި މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ އިތުރުން މުޖުތަމަޢުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވެއެވެ. ޤައުމެއްގެ މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާ ވާން އޮތީ އެ ޤައުމެއްގެ ޅަދަރީން ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޮޑު ކުރެވިގެން ކަމީ، ދެބަސްވެވެން ނެތް ޙަޤީޤަތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް